•  
  •  

Úradná tabuľa

Zrušenie verejného obstarávania - výstavba detského ihriska v obci Nána

POZOR!

Verejné obstarávanie sa ruší dňa 12.11.2019 na základe § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávanie, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.“

Ekoreál s.r.o., skládka odpadov Nána

Dokumenty k žiadosti o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP sú úložené na obecnom úrade Nána, do ktorých je možné nahliadnuť.


1 2 3 4 5 6 7 8
Oznamy
Záverečné stanovisko RIUS Nitra z posúdenia strategického dokumentu
Výzva na prihlásenie účastíka konania združeniam s právnou subjektivitou
Návrh plánu kontr. činnosti HK na 1. polrok 2016
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o napojení na verejnú kanalizáciu
Verejná vyhláška - ČOV
Výpis/odpis z registra trestov
Rozhodnutie o rozšírení pracoviska
Verejná vyhláška - ROEP
Návrh Zmien a doplnkov ÚPN O Štúrovo č. 1/2013
Verejná vyhláška - zrušenie TP
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.1-4
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.5-9
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu NZ, katast.odbor
3. Véradás - Darovanie krvi
Vyhlásenie výberového konania
Oznámenie
Oznámenie o uložení písomnosti - Hudáček Mário
Verejná vyhláška - Doporučný list do vlastných rúk - Halász Michal
XIV. Falunap - XIV. Deň obce Nána
Upozornenie RVPS Nové Zámky
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat
Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti
ZsVS - informácia
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó
Oznámenie o dražbe
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - M. Halász
Oznámenie - výrub drevín
Okresný úrad Nové Zámky, Krízové riadenie - Informácia
Rozhodnutie regionálneho úrade ver. zdravotníctva
Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Verejná vyhláška - Adam Németh
Mindenki Karácsonya - Naše Vianoce
Pozvánka na OZ - Meghívó

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné