•  
  •  

2009

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2009
Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 6 ods 1 bod
a,b,c d, e,f,g,h § 7ods.4, §8 ods. 2 § 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods. 2, § 17ods. 2,3,4 a 6 § 20 ods.3 § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a účinnosťou od 1. januára 2009

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Č.1 /2009
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Nána

Ú V O D N E U S T A N O V E N I E
§ 1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2009
d a ň z n e h n u t e ľ n o s t i .
2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov , stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady , ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľnosti, predmet dane z nehnuteľnosti, základ dane z nehnuteľnosti, základné ročné sadzby dane z nehnuteľnosti ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť , oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť podania daňového priznania vyrubenie dane a platenie dane.
Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Predmet dane, základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri Nána vedené na Katastrálnom úrade Nitra , Správa katastra Nové Zámky , v nasledovnom členení:

a/ orná pôda , chmeľnice , vinice , ovocné sady
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t.j. 0,8915 euro (26,86 Sk) za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b/ trvalé trávne porasty
–––––––––––––––––––––-
Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pôdy , uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t.j. 0,1819 euro (5,48 Sk) za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
c/ záhrady
––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 1,8589 euro (56,- Sk) za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d/ lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25% zo základu dane .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e/ rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR.
Č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––
f/ zastavané plochy a nádvoria
––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t.j. 1,8589 euro (56,- Sk) za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
g/ stavebné pozemky
––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 18,5886 euro (560,- Sk) za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
h/ ostatné plochy / okrem stavebných pozemkov /
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákonu – t.j. 1,8589 euro (56,- Sk) za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50% zo základu dane.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––
2/ Základ dane uvedený v § 2 ods. 1 vo všetkých bodoch sa zaokrúhľuje nadol.

Čl. II.
D A Ń Z O S T A V I E B
§ 3
Predmet dane , základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastri Nové Zámky v nasledovnom členení :
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
Základom dane je výmera zastavanej plochy m2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,060 euro (1,80 Sk) za každý aj začatý m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu.
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,093 euro (2,80 Sk) za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––-––––––––––––––––-––––
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,232 euro ( 7,- Sk) za každý aj začatý m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,279 euro (8,40 Sk) za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––-
e/ priemyselné stavby stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je: 0,531 euro (16,- Sk) za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je : 1,162 euro (35,- Sk) za každý aj začatý m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
Základom dane je výmera zastavanej plochy vm2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,199 euro (6,- Sk) za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2/ Upravená sadzba dane uvedená v § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,050 euro (1,50 Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie/podzemné aj nadzemné/podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III.
D A Ň Z B Y T O V
§ 4
Predmet dane , základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastnícstva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
2/ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2
3/ Upravená ročná sadzba dane je:0,050 euro(1,50 Sk)za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Čl. IV.
§ 5
Zníženie dane
1/ Správca dane poskytuje zníženie dane :
a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve držiteľa preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé
bývanie na základe jeho žiadosti.
b/ od dane z pozemkov sú oslobodené na dobu 5 rokov pozemky s výnimkou pozemkov
v zastavanej časti obce, na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať
poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne na podanie daňového priznania k
dani z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie . Na žiadosti obdržané po termíne sa prihliada iba
od ďalšieho zdaňovacieho obdobia , t.j. od januára nasledujúceho roka . Žiadosti o poskytnutie
zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP podávajú daňové subjekty iba raz pre
všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov u ktorých nastala zmena v okolnostiach
rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od
zdaňovacieho obdobia , ktoré nasleduje po roku, v ktorom občan preukaz obdržal.
2/ Ak predmet zníženia dane je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytuje
iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie.

Čl. V
Platenie a zaokrúhľovanie dane
§ 6
1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti na rok 2009 je splatná do 15 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru, ak v platobnom výmere nie je ustanovené inak.
2) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná štyroch rovnakých splátkach a to :
do 31. mája bežného roka ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje
15,597 euro ( 500,-Sk) a právnickej osobe 165,970 euro ( 5.000,-Sk) splatná naraz.
do 31.júla, 30 septembra a 30 novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
3.) ak ide o daňovníka ktorého hlavnou činnosťou je prevádzkovanie poľnohospodárskej
výroby v troch splátkach nasledovne:
a to 20 % dane do 31 júla, 30 % dane do 30 septembra a
50 % dane do 30 novembra zdaňovacieho obdobia.
Daň vyrubená podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľuje nadol.
Čl. VI.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká 1 januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti
1 januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2/ Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1 januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová
povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani
z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani
z nehnuteľností na rok 2008 schválené dňa 26.11.2007 uznesením
OZ v Náne č.10/26112007.
Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončí podľa
doterajších predpisov . Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým
spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú
posudzovať podľa doterajších predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o daní z nehnuteľností na rok 2009 uznieslo dňa 24.11.2008
uznesením OZ číslo 22/24112008
3) Návrh VZN bol zverejnený 4.11.2008 pred rokovaním obecného
zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
ČL. VIII.
Účinnosť
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1,2,3,4,5,6,7,8 § 78 ods. 1 a 2
§ 79 ods. 1,2,3 a 4 § 80 ods. 1 a 2 , 81 ods. 1 a 2 , § 82 , § 83 ods 1 bod. a,b,c ods 2 a 3
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v y d á v a s účinnosťou od 1 januára 2009
Všeobecné záväzne nariadenie obce Nána
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Č. 2 /2009

Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2009
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. I.
Základné ustanovenia
1.) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území obce Nána.
Poplatky spravuje obec a príjmom jeho rozpočtu.
Čl. II.
Poplatník
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
Poplatníkom je :
a, fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt , nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.
b, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
c, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania .
2.) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 ) písm. a ) žije v spoločnej domácnosti
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
3) Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Čl. III.
Ohlasovaciu povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1) Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na vecne príslušnom oddelení
Obecného úradu v Náne do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti , ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2.) Poplatník podľa Čl. II. Ods. 1 písm. a, v ohlásení uvedie:
a, svoje meno , priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje ) ak je poplatníkom osoba podľa Čl. II. Ods. 1 písm. a, alebo písm. b. a c. názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo.
b, identifikačné údaje iných osôb za ne plní povinnosti poplatník v čl. II bod 2.
C, údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3,) Poplatník podľa Čl. II. odsek 1 písm. b, a písm. c) v ohlásení uvedie:
a) svoj názov alebo obchodné meno sídlo alebo miesto podnikania , identifikačné číslo.
b.) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku , za ktoré mu vzniká poplatková povinnosť
4.) Poplatník je oprávnený podať hlásenie aj v prípade , ak :
a, zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená,
a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti.
Čl. IV.
Sadzba poplatku
1.) Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň.
a/ najmenej 0,007 euro (0,20 Sk) a najviac 0,110 euro (3,30 Sk) za osobu a kalendárny deň
ak v obci nie je zavedený množstvový zber
b/ sadzba poplatku za osobu na kalendárny rok a kalendárny deň sa stanovuje vo výške:
A/ sadzba poplatku je 0,054 euro (1,64 Sk) za osobu a kalendárny deň
B/ koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 0,42
Čl. V
Splatnosť poplatku
1) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa Čl. II. odsek 1 písm. a,) je určená takto:
a.) poplatok do 16,597euro (500,-Sk) vrátane, je splatný do 15 dní od doručenia platobného
výmeru
b.) poplatok za celý kalendárny rok vo výške nad 16,597 euro (500,- Sk) je splatný v šty
roch rovnakých splátkach a to do 31. marca , do 30 júna, do 30 septembra a do 30 novembra príslušného kalendárneho roka.
2.) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa Čl. II. odsek 1) písm. b.) a c.) je určená takto:
a.) poplatok do 165,970 euro (5.000,- Sk) vrátane, je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru
b.) poplatok za celý kalendárny rok vo výške nad 165,970 euro (5.000,-Sk) je splatný
v štyroch rovnakých splátkach a to do 31.marca, do 30 júna do 30 septembra a do
30 novembra príslušného kalendárneho roka.
3.) Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy , ak je vyšší ako je uvedený v odseku 1 a odseku 2 .
4.) Poplatník uhradí vyrubený poplatok na účet obce uvedený v platobnom výmere alebo poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu v Náne.
Čl. VI.
Oslobodenie od poplatkov a zníženie poplatku
1.) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov:
a.) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí - potvrdenie o pobyte v zahraničí, čestné prehlásenie
na prechodnom pobyte mimo svojho trvalého bydliska.
b.) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
- doklad o výkone vojenskej služby
c.) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich dní - čestné prehlásenie
V rámci zmiernenie alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca poplatku odpustiť. Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona zasielajú správcovi poplatku právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa zročnosti splátky
poplatku. Prípady , kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú:
- osoby študujúce mimo obce na základe predloženia potvrdenia o návšteve
školy a študentského domova mládeže, resp. potvrdenie o návšteve
denného štúdia u vysokoškolákov
- držitelia preukazu ZŤP ZŤP/S na základe predloženia ich fotokópie
- fyzické osoby , ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhradu preukáza-
teľne ohrozila výživu žiadateľa alebo osôb na jeho výživu odkázaných.
Jeden poplatník môže čerpať len jeden druh zníženia poplatku.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzne
nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Nána na rok 2008 schválené uznesením OZ číslo 10/26112007.
Poplatkové konanie začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončí podľa doterajších
predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté
do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2009 uznieslo dňa 24.11.2008 uznesením OZ číslo 22/24112008.
3.) Návrh VZN bol zverejnený dňa 4.11.2008 pred rokovaním obecného
zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
ČI. VIII.
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009


Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §22 ods.1,2 §23, §24, §25, § 27, § 29 § 30 ods.1,2,3, §31, §32, §33, §34, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44 §45 § 46, § 47, § 48, § 49, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 59
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v y d á v a
s účinnosťou od 1 januára 2009

V Š E O B E C N É Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E O M I E S T N Y C H D A N I A C H Č. 3 /2009

Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.
 o miestnych daniach z a v á d z a s účinnosťou od 1.januára 2009 miestnu daň .
ČL. I.
Všeobecné ustanovenia
Obec Nána § 2 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb vyberá tieto miestne dane :
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
ČL. II.
D a ň  z a  p s a
1.) Sadzba dane
Ročná sadzba dane za psa v zmysle § 25 zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady upravuje nasledovne:
Sadzba dane za 1 psa držaného v rodinnom dome , prípade vo dvore alebo
v záhrade činí 3,983 euro (120,-Sk.)
V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.
2.) Oznamovacia povinnosť a platenie dane
V zmysle § 27 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, oznamovaciu
povinnosť v zmysle tohto čl. má každý občan, ktorý je vlastníkom alebo držite
ľom psa uvedeného v § 22 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku .
Platenie dane:
a) splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia
Prípadné zmeny, uhyn psa daňovník oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti .

ČL. III.
D a ň z a u ž í v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a
1) Definovanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve alebo správe obce.
2.) Predmet dane
Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva , ktorým sa
rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umies
tnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za
riadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, dočasné umiestnenie
informačného a propagačného zariadenia alebo tabule na verejnom priestranstve.
3.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo .
4) Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník písomne požiada o súhlas na užívanie verejného priestranstva
príslušnému obecnému úradu a to pri dočasnom užívaní verejného priestran
stva najneskôr 1 deň pred začatím užívania verejného priestranstva a pri
uskladnení materiálu ( max. v trvaní 2 dní ) najneskôr v deň umiestnenia skládky.
5) Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne a verejnoprospešné účely.
6) Sadzba dane
a.) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva umiestnenie zariadenie
slúžiaceho na poskytovanie služieb a za umiestnenie stavebného a predajného
zariadenia na verejnom priestranstve v celej obci sa platí za každý aj začatý
zastavaný / použitý / 1 m2 plochy denne 0,050 euro (1,50 Sk.)
b.) Daň za užívanie verejného priestranstva vyberie oproti potvrdenke príslušný
pracovník Obecného úradu v Náne na základe vydania povolenia o užívaní
verejného priestranstva.
7.) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.
ČL. IV.
Daň za ubytovanie
1.) Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné v ubytovacom zariadení ubytovanie
fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby v ubytovacom zariadení.
2.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa na území obce ubytovacom zariadení
odplatne ubytuje v takom zariadení, ktoré poskytuje služby v ubytovacom zariadení.
3.) Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
4) Sadzba dane
Sadzba dane je 0,232 euro (7,- Sk)za osobu a prenocovanie. Daň pre správcu
vyberá a ručí za ňu platiteľ. Platiteľom je tá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá prevádzkuje vlastné alebo prenajaté zariadenie, v ktorom
sa poskytuje odplatné ubytovanie pre daňovníkov.
5.) Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa
Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel
registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia
správcovi dane. Prípadné podstatné zmeny alebo zánik činnosti oznámi
do 30 dní odo dňa , kedy tieto skutočnosti nastali.
6.) Evidencia osôb, splatnosť dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní
prechodného ubytovania daňovníkom, pričom najneskôr do 15 dní po ukončení
štvrťroka odvedie správcovi dane za ubytovanie – obce Nána na jeho účet daň
za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý štvrťrok bez výrubu dane platobným
výmerom formou prevodu z účtu v peňažnom ústave , v hotovosti do pokladne
správcu dane, potvrdením je vystavenie príjmového pokladničného dokladu
alebo poštovou poukážkou.
ČL. V.
Daň za predajne automaty
1.) Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty , ktoré vydávajú tovar za odplatu.
2.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3.)Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov .
4.) Sadzba dane
- za jeden predajný automat a kalendárny rok činí 66,388 euro (2.000,-Sk)
5.) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných
automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
6.) Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník
to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane , alebo prevodom z účtu v
peňažnom ústave vo VÚB a.s. Nové Zámky , alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
ČL. VI.
Daň za nevýherné hracie prístroje
1.) Predmet dane
a.)Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré
sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu pričom tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
b.)Nevýherné hracie prístroje sú:
- elektronické prístroje na počítačové hry
- mechanické prístroje ,elektronické prístroje
- automaty a iné zariadenia na zábavné hry
2.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
3.) Základom dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4.) Sadzba dane
Za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok činí 66,388 euro (2.000,- Sk)
5.) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
6.) Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
ČL.VII.
Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daní
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daní obce Nána
na rok 2008 schválené dňa 26.11.2007 uznesením OZ v Náne č. 10/26112007 .
Miestne daňové konanie začaté pred 1 januárom 2009 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté
do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov .
2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daní na rok 2009 uznieslo dňa 24.11.2008 uznesením OZ číslo 22/24112008
3) Návrh VZN bol zverejnený 4.11.2008 pred rokovaním obecného zastupiteľstva
v súlade s § 6 ods.3 zák. č.369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ČL. VIII.
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1 januára 2009.VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Nána č. 4/2009
o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní

Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 4, ods. 3., písm. i), § 6 ods. 1 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nána
§ 2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
b) podnikateľom, ďalej prevádzkovateľ
1. osoba zapísaná v obchodnom registri 1),
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia 2),
c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe pozvánok, alebo klubových kariet,
d) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,
e) prísluchovou hudbou hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi (nie je to napríklad hudba určená na tanečnú zábavu alebo hudobné vystúpenie),
f) hudobnou produkciou hudba, určená na tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie,
g) nočným časom čas od 22.00 hod do 06.00 hod,
h) rušením nočného pokoja šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase.
§ 3
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod do 22.00 hod .
2. Prevádzkovateľ môže na území obce Nána prevádzkovať prevádzkovú jednotku v dobe od 06.00 hod do 22.00 hod bez obmedzenia.
§ 4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase
1. V dobe od 22.00 hod do 06.00 hod (ďalej len nočná prevádzka) môže prevádzkovateľ poskytovať služby (mať otvorenú prevádzku) len na základe rozhodnutia obce Nána.
2. K žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolenie nočnej prevádzky v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia je prevádzkovateľ povinný predložiť :
a) živnostenský list, koncesnú listinu alebo výpis z obchodného registra (fotokópia bez overenia),alebo iné oprávnenie na podnikanie
b) preukázanie vlastníckeho práva k priestoru, v ktorom je prevádzkareň umiestnená (list vlastníctva), resp. preukázanie užívacieho alebo iného práva k priestoru, v ktorom je prevádzkareň umiestnená (nájom, podnájom),
c) súhlas vlastníka budovy alebo nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov s prevádzkovou dobou, prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou v nočnom čase..
3. Obec Nána po predložení dokladov uvedených v § 4 ods. 2 nariadenia vydá povolenie k prevádzkovej dobe v nočnom čase za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné prostredie a nebude rušiť nočný kľud. Rozhodnutie obec vydá na dobu určitú najviac však na dobu jedného roka so skúšobnou dobou najmenej jeden mesiac s možnosťou jej opätovného predlženia najviac na dobu jedného roka, na základe žiadosti prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o predlženie povolenie najmenej pätnásť dní pred uplynutím doby na ktorú bolo povolenie vydané.
5. Ak je prevádzková doba uvedená v žiadosti v rozpore so záujmami obce a jej obyvateľov, na základe opodstatnených sťažností na rušenie nočného kľudu, porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia a pod., rozhodne o určení prevádzkovej doby obec.
6. V prípade zisteného opakovaného porušovania nočného pokoja
meraním hlučnosti alebo vibrácií a na základe opodstatnených sťažností na rušenie nočného kľudu, porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia prevádzkarňou obec vyzve prevádzkovateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu. V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, obec je oprávnená rozhodnutím starostu zakázať prevádzku služieb v nočnom čase na dobu až 6 mesiacov.
7. V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové posedenie, môže ho v nočnom čase prevádzkovať len do osobitne určenej prevádzkovej doby prevádzkarne podľa § 4 ods. 3.nariadenia.
8. V prípade jednorazového predĺženia prevádzkovej doby z dôvodu mimoriadnej požiadavky pre uzavretú spoločnosť je podnikateľ povinný doručiť obecnému úradu oznámenie4) najneskôr 2 pracovné dni pred konaním akcie.“
§ 5
Povinnosti podnikateľa
1. Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť obecnému úradu minimálne 15 dní pred otvorením prevádzkarne, prípadne pred uskutočnením jej zmeny.
2. Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu 5).
3. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk alebo vibrácie a aby neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa osobitného predpisu 6).
4. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.
§ 6
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia je oprávnený vykonávať starosta obce ako aj zamestnanci obecného úradu na základe osobitného splnomocnenia starostom obce Nána a kontrolórka obce.
2. Za porušenie § 5 ods. 2 tohto nariadenia možno prevádzkovateľovi uložiť pokutu
v blokovom konaní do výšky 165€ 7) .
3. Prevádzkovateľovi, ktorý poruší toto nariadenie, môže starosta obce uložiť pokutu
do výšky 6.638€ 8) .
§ 7
Záverečné ustanovenie
1. Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením obce sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
2. Rozhodnutia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia zostávajú v platnosti.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Náne č. 33/21092009 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli v obci.
Zuzana Matusková, starostka obce

1) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3) § 14 ods. 2 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov
4) Príloha č.1
5) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. § 14 ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
6) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
7) § 24 ods. 4 zákona SNR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
8) § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2009

Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby

Obchodné meno: ..........................................................

Sídlo: ..........................................................

Prevádzka: ..........................................................


Rozsah predĺženia otváracej doby: ...........................................
(uvedie sa dátum a čas, dokedy bude prevádzka otvorená)


Dôvod jednorazového predĺženia otváracej doby:
Dátum a podpis prevádzkovateľa: .........................................................


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné