•  
  •  

2013

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nána  
Požiarny poriadok obce Nána 


Schválené VZN: 29.04.2013
Vyvesené dňa 30.04.2013
Zvesené dňa 14.05.2013POŽIARNY PORIADOK OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Nána v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce“.
Článok I
§ 1 Úvodné ustanovenie
1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
3) Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.
§ 2 Obec
1) Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je ( § 15 ods. 1 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi):
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila (napr. obecné prevádzkarne, kultúrne strediská a pod.)
b) zriadiť protipožiarnu hliadku obce na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, zabezpečovať odbornú prípravu jej členov
c) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
e) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy ( § 4 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi) v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
f) vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.
2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu ( § 23 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi):
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi ( § 24 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Článok II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach
§ 3 Obec
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce , ( § 15 ods.2 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)
b) schvaľuje vedúcich kontrolných skupín ( § 24 ods. 2 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi),
c) zriaďuje požiarnu hliadku obce,
d) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci, ( § 37 ods.1 pís. d) zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)
e) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby, ( § 33 ods.3 zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)
f) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
g) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
 obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
h) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.
§ 4Protipožiarna hliadka
(1) Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje protipožiarnu hliadku
a) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
c) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
d) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
(2) Viac právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, ktoré sídlia v jednom objekte, môže na základe písomnej dohody zriadiť spoločnú protipožiarnu hliadku.
(3) Členovia protipožiarnej hliadky dozerajú na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávajú nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru.
(4) Podrobnosti o zriaďovaní, úlohách a o odbornej príprave protipožiarnych hliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5 Kontrolné skupiny
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi u právnických osôb,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi ,
c) skladovanie horľavých látok ,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.
§ 6 Protipožiarna asistenčná hliadka
Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
- pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.
§ 7Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
- školenie kontrolných skupín obce,
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Článok III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
§ 8 Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.
Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.
§ 9 Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú ( §4 – 8 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi).
§ 10 Pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.
§11 Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.
Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
a) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.
b) Väčší počet osôb je viac ako
500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu. podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb v prípade požiaru.
§ 12 Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(1)V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
(2) Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Ak sa právnická osoba člení na organizačné zložky, písomný pokyn vydá vedúci tejto organizačnej zložky.
(3) V pokyne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi sa určujú najmä
a) podmienky protipožiarnej bezpečnosti na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
b)zloženie a vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok,
c)zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru,
d) osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti,
e) obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na zabezpečenie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti určených v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
g) hliadkovacia činnost v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok, alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu.
Článok IV.
§ 13 Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi
Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce.
V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka obce, OHZ, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.
Článok V.
§ 14 Prehľad zdrojov požiarnej vody
Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
Zoznam zdrojov požiarnej vody – podzemné hydranty v obci tvorí prílohu č.1
Článok VI.
§ 15 Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu
1) Úlohy ohlasovne požiarov
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu
b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva HZZ.
Hlavnou ohlasovňou požiarov v pracovnom čase je obecný úrad v mimopracovnom čase stanica obecnej polície.
2) Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.
3) Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.
4) Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
a) Obecný rozhlas
Článok VII.
§ 16
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu
Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.
Článok VIII.
§ 17
Prehľadný situačný plán obce
Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.
Článok IX.
§ 20 Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecné záväzného nariadenia obce.
3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na chodbe obecného úradu. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.
6) Zrušuje sa v predchádzajúcom období vydaný Požiarny poriadok obce Nána zo dňa 25.09.2007.
7) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Náne dňa 29.04.2013
8) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. 

Zuzana Matusková
starostka obce    
Obecné zastupiteľstvo v Náne v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. c. zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013
O spôsobe náhradneho zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na
území obce Nána
§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje / ďalej VZN/:
a. spôsob náhradného zásobovania vodou
b. spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
§ 2 Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1. Obyvateľstvo obce Nána je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nové Zámky
2. Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovou z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciam prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
§ 3Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené obcou nasledovne:
a. rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajni pitnej vody,
b. dovozom balenej pitnej vody v 20 l plastových fľašiach do miest výdajní pitnej vody,
c. použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.
2. Obec Nána nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce, resp. na celom území.
§ 4 Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje obec. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou školskej jedálne, MŠ a ZŠ.
3. PO a FO vykonávajúce podnikateľskú činnosť si dovoz pitnej vody do svojich prevádzok zabezpečujú sami z príslušnej výdajne vody v obci.
§ 5 Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zasobovanie je 15 l na osobu /deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2. Celková nudzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3. Obec určí počet výdajni a vymedzí ich presné miesto dislokácie.
4. Obec určí do výdajni pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od dodávateľa a zabezpečia nerušený a pokojný výdaj.
5. Obec určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a plnenie požiadaviek na pitnú vodu.
§ 6 Organizácia núdzového zásobovania
1. pre zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
výdajňa č. 1 – budova kultúrneho domu, Madáchová č. 32
2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne krízovým štábom obce podľa potreby.
3. Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím dekrétom starostky obce.
§ 7 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
Vymedzenie základných pojmov
1. producent odpadových vôd akumulovaných v žumpe je každý koho činnosťou odpadové vody vznikajú.
2. splašková odpadová voda je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení
3. Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností. Žumpa nie je vodnou stavbou a nevzťahuje sa na ňu režim vodného zákona.
4. Obsah žúmp je podľa vodného zákona škodlivou látkou a platia pre ňu ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5. Vlastník žumpy je osoba, ktorá zriadila žumpu spôsobom určeným právnymi predpismi.
6. užívateľ žumpy je jej vlastník pokiaľ sa hodnovernými dokladmi nepreukáže opak /napr. nájomná zmluva/
§ 8 Zneškodňovanie odpadových vôd
1. vlastník prípadne užívateľ žumpy, v ktorej sa akumulujú odpadové vody, je povinný pri ich likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.
2. pri nakladaní s obsahom žumpy je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
3. V obci sa zabezpečí čerpanie obsahu žúmp a vývoz súkromným fekálnym vozidlom: Ferdinand Hendrich Leľá a Dubicky Štúrovo.
§ 9 Povinnosti spojené s užívaním žumpy
1. užívateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku obsahu žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životneho prostredia.
2. užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických osôb alebo fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať ak zneškodneniu len na miesto na to určené – na základe zmluvy so ZSVaK.
4. ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je užívateľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy.
5. zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
6. zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd .
§ 9 Sankcie
1. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33€.
2. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a. zákona č. 369/1880 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6. 638€.
§ 10 Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Nána 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v Náne, na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Náne dňa 29.04.2013
Účinnosť nadobúda dňom 14.05.2013
V Náne, dňa Zuzana Matusková
Starostka obce 

VZN zverejnené: vyvesené: 30.04.2013
Zvesené: 14.05.2013
 
V Ś E O B E C N E     Z Á V A Z N É     N A R I A D E N I E    O B C E    N Á N A
O  D A N I   Z    N E H N U T E Ľ N O S T Í
na kalendárny rok 2013
č. 1/2013
Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods. 2 a 3 § 17ods. 2,3,4 a 7 § 98, 98b ods. 5 §99e ods. 9 a §103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov     u s t a n o v u j e
§ 1 Základné ustanovenie
1/ Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á dz a 
s účinnosťou od 1. januára 2013   d a ň   z    n e h n u t e ľ n o s t i .
2/ Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Nána v zdaňovacom období roku 2013.
D A Ň   Z    P O Z E M K O V
§ 2 sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Nána ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu. Ročná sadzba dane je : 0,25 % ,
b) záhrady základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu. Ročná sadzba dane je : 0,50 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č.2 k zákonu. Ročná sadzba dane je : 0,50 %,
d) lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy rybníky s chovom rýb a ostatné hospo- dársky využívané vodné plochy, základom dane je hodnota pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ročná sadzba dane je : 0,25%,
e) stavebné pozemky - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu.
Ročná sadzba dane je 0,50 %.
D A Ň    Z O    S T A V I E B
§ 3 sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Nána ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
ročná sadzba dane je 0,060 eur
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu ročná sadzba dane je 0,093 eur
c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
ročná sadzba dane je 0,232 eur
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ročná sadzba
dane je 0,279 eur
e) za priemyselné stavby stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb pre vlastnú administratívu -
ročná sadzba dane je 0,531 eur
f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ročná sadzba dane je 1,162 eur
g) za ostatné stavby ročná sadzba dane je 0,199 eur
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,050 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
D A Ň   Z   B Y T O V
§ 4 sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Nána je 0,050 eur za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
§ 5 Zníženie dane
(1) Správca dane poskytuje zníženie dane
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve držiteľa preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé
bývanie, na základe jeho žiadosti,
b) od dane z pozemkov sú oslobodené na dobu 5 rokov pozemky s výnimkou pozemkov
v zastavanej časti obce, na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať
poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(2) Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne určenom na podanie
daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Na žiadosti
poskytnutie zníženia dane doručené po určenom termíne sa prihliada od nasledujúceho
zdaňovacie obdobia.
(3) Žiadosť o poskytnutie zníženia dane s priloženou fotokópiou preukazu ZŤP podáva
daňovník iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov, v ktorých
nastala zmena v skutočnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane.
Daňovníkovi sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom preukaz ZŤP obdržal.
(3) Ak predmet zníženia dane je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa
poskytuje iba z výšky spoluvlastníckeho podielu pripadajúceho na daňovníka
oprávneného uplatniť zníženie dane.
§ 6 Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
a zaniká k 31. decembru kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti. Ak daňovník nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti
1. januára kalendárneho roka, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru kalendárneho roka.
(3) Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4) V prípade nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti vydražením v priebehu
kalendárneho roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnosti.
§ 7 Prechodné ustanovenie
(1) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2013 sa dokončí podľa
doterajších predpisov .
(2) Vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj práva s tým spojené, pred
účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa posudzujú podľa
doterajších predpisov.
§ 8 Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenie o dani z nehnuteľnosti
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o daní z nehnuteľnosti na rok 2012 č. 1/2012
schválené uznesením OZ v Náne č. 19/30112011 zo dňa 30.11.2011.
( 2 ) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 uznieslo dňa 10.12.2012 uznesením OZ číslo 27/10122012
§ 9 Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Zuzana Matusková
starostka obce 

 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE NÁNA
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na kalendárny rok 2013  č. 2/2013
Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1,2,3,4,5,6 , § 77 až § 83 a § 103, ods. 1 a 2 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov    u s t a n o v u j e
Čl. I
§ 1 Základné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti
na zákon NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2013
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
(2) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady, okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území obce Nána.
Poplatky spravuje obec a sú príjmom jeho rozpočtu.
§2 Poplatník
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
(2) Poplatníkom je
a) fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt , nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania,
d, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby, platí poplatok
za komunálne odpady podľa počtu prenocovaní ubytovanej fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení a za podmienky , že ide o odplatné poskytnutie ubytovania.
(3.) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 ) písm. a ) žije v spoločnej domácnosti
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich.
(4) Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
§3 Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1) Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na vecne príslušnom oddelení
Obecného úradu v Náne do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti , ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2) Poplatník v ohlásení uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“ ) ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods.2 písm. b),c) a d) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za
ktoré mu vzniká poplatková povinnosť,
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatník podľa § 2 ods.4
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, doklady ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
3) Poplatník je oprávnený podať ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená, a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto
skutočnosti.
Čl.II
§4 Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň najmenej 0,007 eur a najviac
0,110 eur za osobu a kalendárny deň , ak v obci nie je zavedený množstvový zber .
(2) Sadzba poplatku za osobu na kalendárny rok a kalendárny deň sa stanovuje vo výške
0,055 eur za osobu a kalendárny deň (právnická osoba - podnikateľ )
(2) Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 0,50 eur ( fyzická osoba ).
§5 Oslobodenie od poplatkov a zníženie poplatku
1.) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov
a)že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí – poplatník
doloží potvrdenie o pobyte v zahraničí, čestné prehlásenie o prechodnom pobyte mimo
svojho trvalého bydliska,
b)že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní – poplatník doloží čestné prehlásenie o neužívaní nehnuteľnosti,
2) V rámci zmiernenie alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec poplatok odpustiť.
3) O zníženie alebo odpustenie poplatku môže požiadať
a) osoba študujúca mimo obce, na základe predloženého potvrdenia o návšteve
školy a študentského domova mládeže, resp. potvrdenia o návšteve denného štúdia
na vysokej škole,
b) držiteľ preukazu ZŤP ZŤP/S na základe predloženia jeho fotokópie,
c) fyzická osoba, u ktorej by výška vyrubeného poplatku a jeho úhradu preukázateľne
ohrozila výživu žiadateľa alebo ním vyživovaných osôb.
4) Jeden poplatník môže čerpať len jeden druh zníženia poplatku.
5) Písomná žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku zasielajú správcovi poplatku
právnické osoby a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp.
do dňa zročnosti splátky poplatku.
Čl. III
§ 6 Prechodné ustanovenia
Poplatkové konanie začaté pred 1. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších
predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
§ 7 Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzne
nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Nána na rok 2012 schválené uznesením OZ číslo 19/30112011
zo dňa 30.11.2011.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2013 uznieslo dňa 10.12.2012 uznesením OZ číslo 27/10122012
§ 8 Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013
Zuzana Matusková
starostka obce 

 V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E    O B C E   N Á N A
O  M I E S T N Y C H    D A N I A C H
na kalendárny rok 2013 č. 3/2013
Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
Čl. I
§ 1 Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nána , okrem dani z nehnuteľností , ktorú upravuje osobitné všeobecne
záväzné nariadenie obce Nána o dani z nehnuteľností.
§ 2 Druhy miestnych daní
Obec Nána na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky
a) daň za psa,
a) daň za užívanie verejného priestranstva,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
§ 3 Daň za psa
(1) Sadzba dane za jedného psa držaného v rodinnom dome, vo dvore alebo
v záhrade je 4 eur. V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí
počtom psov.
(2) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
(1) Zmeny v daňovej povinnosti alebo úhyn psa oznámi daňovník správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti .
§ 4 Daň za užívanie verejného priestranstva
(1)Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve alebo správe obce.
(2) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva , ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za riadenia lunaparku a iných atrakcií
umiestnenie skládky, dočasné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo
tabule na verejnom priestranstve.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo .
(4) Daňovník písomne požiada obecný úrad o súhlas na užívanie verejného priestranstva
a to pri dočasnom užívaní verejného priestranstva, najneskôr jeden deň pred začatím
užívania verejného priestranstva a pri uskladnení materiálu ( max. v trvaní 2 dní ),
najneskôr v deň umiestnenia skládky.
(5) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb a za umiestnenie stavebného a predajného zariadenia na verejnom
priestranstve v obci sa platí za každý aj začatý 1 m2 plochy 0,050 eur denne.
(7) Daň za užívanie verejného priestranstva vyberie oproti potvrdenke príslušný pracovník Obecného úradu v Náne na základe vydania povolenia o užívaní verejného priestranstva.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.
§ 5 Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane je odplatné za ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá na území obce poskytuje služby v ubytovacom zariadení.
(3) Základom dane je počet prenocovaní ubytovanej osoby v ubytovacom zariadení.
(4) Sadzba dane je 0,232 eur za jednu ubytovanú osobu a prenocovanie.
Daň pre správcu vyberá od ubytovanej osoby a ručí za ňu daňovník.
(5) Daňovník začatie činnosti prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámi správcovi dane pre účel registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania ubytovacieho zariadenia.
Zmeny alebo zánik činnosti oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy
tieto skutočnosti nastali.
(6) Daňovník je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní ubytovania,
pričom najneskôr do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka odvedie správcovi dane daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý kalendárny štvrťrok.
§ 6 Daň za predajne automaty
(1) Predmetom dane za sú prístroje a automaty , ktoré vydávajú tovar za odplatu.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov .
(4) Sadzba dane za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok je 66,38 eur.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacie obdobia.
(7) Daňovník oznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
(8) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane , alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave vo VÚB a.s. Nové Zámky , alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
§ 7 Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
(2) Za nevýherné hracie prístroje sa považujú
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje ,elektronické prístroje,
c) automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,38 eur.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
Čl.II
§ 8 Prechodné ustanovenia
(1) Miestne daňové konanie začaté pred 1 januárom 2013 sa dokončí podľa
doterajších predpisov.
(2) Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté
do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších
predpisov .
§ 9 Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce
Nána sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach obce Nána na rok
2012 schválené dňa 30.11.2011 uznesením OZ v Náne č. 19/30112011.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach na rok 2013 uznieslo dňa 10.12.2012 uznesením
OZ číslo 27/10122012
§ 10 Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
Zuzana Matusková
starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné