•  
  •  

2012

Záverečný účet obce r. 2012
O B E C N Á N A  -  Z á v e r e č n ý   ú č e t   z a   r o k   2012
Obsah:
1. Úvod
základné údaje
orgány obce
informácia o účtovnej jednotke
dôvod zostavenia záverečného účtu
verejná diskusia
2. Záverečný účet
údaje o plnení rozpočtu
bilancia príjmov a výdavkov
finančné usporiadanie obce
bilancia aktív a pasív
fondové hospodárenie
prehľad o stave a vývoji dlhu
údaje o hospodárení príspevkových organizácií
prehľad o poskytovaných zárukách
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
hodnotenie plnenia programov obce
3. Prílohy
3.1 organizačná schéma Obce Nána
3.2 správa audítora o overení účtovnej závierky
3.3 účtovná závierka: 3.3.1 súvaha
3.3.2 výkaz ziskov a strát
3.3.3 poznámky k účtovnej závierke
3.4 finančné výkazy: 3.4.1 výkaz o plnení rozpočtu
3.4.2 fin. výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľad.
a záväzkov subjektu verejn. správy
3.5 stanovisko hlavného kontrolóra
3.6 stanovisko finančnej komisie
3.7 správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

1. Úvod
Základné údaje
Názov: Obec Nána
Právna forma: právnická osoba zriadená zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov
Sídlo: Madáchova 57, 943 60 Nána
Dátum vzniku: 1. 1. 1991
IČO: 00800279
DIČ: 2021074176
Hlavná činnosť: územná samospráva
- starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby obyvateľov obce
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
- zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií
- zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci a pod.
- chráni životné prostredie na území obce
- schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- vedie obecnú kroniku
- vykonáva činnosti na úseku prenesených a originálnych kompetencií
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi predpismi.
Podnikateľská činnosť:
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností a prevádzkovanie parkoviska.
Právnická osoba založená účtovnou jednotkou:
- Nána Invest, s.r.o. Madáchová 32, Nána, IČO 46121617
Predmet činnosti:
- správa bytového a nebytového fondu
- prenájom nehnuteľnosti a hnuteľných vecí
- poskytovanie obslužných služieb
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2012: 1153
Orgány obce
Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, ktorý rozhoduje o základných otázkach obce v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zoznam členov obecného zastupiteľstva:
Molnár Dezider
Hopka Imrich
Lengyelfalusy Mária
Khéli Július
Pálinkás Bonifác
Khéli Bálint
Žok Roland 
Gálik Ľudovít
Budai Zsolt 
Starosta obce: Zuzana Matusková
Je štatutárnym orgánom obce.
Zástupca starostu: Dezider Molnár – ktorý bol poverený starostkou obce v zmysle § 13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. zmien

Komisie obecného zastupiteľstva:
Sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, ktoré zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Obec má zriadené dve komisie:
1. Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy obecného majetku, regionálnej politiky, výstavby a územného plánovania. Zoznam členov komisie:
Z radov poslancov: Pálinkás Bonifác, Hopka Imrich, Gálik Ľudovít, Khéli Július
Z radov občanov: Ing.. Bubuš Alexander, Ing. Góra Róbert, Ing.Mgr. Matuška Gabriel, Ing. Torňoši Štefan
2. Komisia kultúry, športu a školstva. Zoznam členov komisie:
Z radov poslancov: Lengyelfalusy Mária, Khéli Bálint, Žok Roland, Budai Zsolt
Z radov občanov: Bc. Gyekes Boglárka, Horváth Ervin, Kosztolányiová Margita, Matuska Dionýz, Szénási Judit, Mgr.Hanza Bán Krisztína

Hlavný kontrolór: Rozália Moravčíková

Obecný úrad: zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených OZ – viď prílohu č. 3.1. V roku 2011 obec Nána zamestnávala 25 pracovníkov.

Právne normy: obec sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi normami.
Najvýznamnejšie z nich sú:
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 138/1991 Zb. o obecnom majetku v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti obce
- a ďalšími zákonmi, ktoré svojim obsahom upravujú činnosť obce.

1.3 Informácia o účtovnej jednotke
OBEC NÁNA sa nachádza pri ústí rieky Hrona a Dunaja, leží asi 2 km od Štúrova. Z regionálneho hľadiska patrí do okresu Nové Zámky v rámci Nitrianskeho kraja. Južnú hranicu tvorí samotné mesto Štúrovo. Zo severu susedí s obcou Kamenný Most, susednými obcami sú obec Obid a Mužla, za riekou Hron leží Kamenica nad Hronom.
Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1157, kde je spomínaná ako obec Ostrihomskej župy. Máme vlastnú zástavu s erbom bývalej šľachtickej rodiny Beszterovcov. Na erbe obce je zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúci strieborný kôň v zlatej zbroji so zlatou ohlávkou, s krkom prebodnutými pierkami, v ľavom hornom rohu štítu je strieborný strapec hrozna na zlatej stopke, čo symbolizuje poľnohospodársky charakter okolia. Zástava je zeleno-žlto-bielej farby.
V decembri 2010 bol obci Nána, darovacou zmluvou MV SR č. 08/1701/227/2010-Dz odovzdaný komplet bývalých kasární. Fyzické odovzdanie majetku sa uskutočnilo 22.12.2010. Prevzatím majetku prešla všetka zodpovednosť a starostlivosť za majetok na obec Nánu.
Vlastnícke práva boli obci Nána povolené dňa 9. 3. 2011, ktorými sa obec Nána stáva výlučným vlastníkom všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na LV č. 466:
1. pozemky celkom o výmere 74 360 m2, všeobecná hodnota pozemkov je 560 674,40 €,
2. stavby /drobné stavby, bytové a nebytové budovy, ploty, vonkajšie úpravy, iné stavby, kde všeobecná hodnota všetkých stavieb je 2 787 857,63 €.
Dňa 31.1.2011 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, uznesením č. 2, schválilo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Nána Invest, s.r.o., ktorá spravuje majetok obce, prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok, poskytuje obslužné služby pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, poskytuje ubytovacie služby, vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Deň zápisu do obchodného registra je
12. 4. 2011. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, Ing. Štefan Torňoši, ktorý bol zvolený na základe konkurzu. Spoločníkmi Obec Nána. Výška vkladu 5000,- €. Dozorná rada: Ing. Mgr. Gabriel Matuška, Ľudovít Gálik, Dezider Molnár. Výška základného imania 5000,- €.
Pretože správa a údržba nehnuteľnosti obce vedených na LV č. 466 by boli pre obec vysoko finančne a personálne náročné, vo veľkej miere zaťažujúce rozpočet obce, boli prenechané do nájmu obchodnej spoločnosti Nána Invest s. r. o., na základe nájomnej zmluvy schválením uznesenia č. 12 z 30. 5. 2011 poslancami obecného zastupiteľstva.
Dňa 30.4.2012, uznesením č. 23/30042012, poslanci obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 51.500 €, spôsobom nepeňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Obec Nána. Nepeňažný vklad do základného imania pozostáva z nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 466, vedenom Katastrálnym úradom Nitra, správa katastra Nové Zámky, pre katastrálne územie obce Nána, ako budova súp. č. 1152, kotolňa, postavená na parc. reg. „C“ KN č. 1169/8 o výmere 230 m2, ktorého hodnota bola určená znaleckým posudkom č. 20/2012, vypracovaným znalcom Ing. Jurajom Nagyom, dňa 11.4.2012.
Obec Nána, obecný úrad vedie akruálne účtovníctvo. Obsahové vymedzenie položiek súčastí účtovnej závierky sa nachádza v opatrení MF SR č. MF/25755/2007-31, kde Súvaha, Výkaz ziskov a strát majú presne definovanú štruktúru. Poznámky obsahujú textovú časť a vzorové tabuľky.
V zmysle § 20 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov obecný úrad vypracoval výročnú správu za rok 2012.
Účtovníctvo obce je spracovávané účtovným programom Urbis, firmy MADE s. r. o. Banská Bystrica.

1.4 Dôvod zostavenia záverečného účtu
Povinnosť zostaviť „Záverečný účet“ je pre obec stanovená Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Záverečný účet bol zostavený v súlade s § 16 tohto zákona.

1.5. Verejná diskusia
Verejná diskusia k Záverečnému účtu prebehla v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.
- uverejnením záverečného účtu dňa .................. na informačnej tabuli obce
- prerokovaním správy vo finančnej komisii ..................
- prerokovaním a schválením záverečného účtu a výročnej správy na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ....................

2. Záverečný účet
2.1 Údaje o plnení rozpočtu obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet obce ako prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový s tým, že schodok kapitálového rozpočtu bude uhradený finančnými prostriedkami z minulých rokov a z bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2011 uznesením č.19/30112011
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 25.9.2012 uznesením č. 25/25092012
- druhá zmena schválená dňa 22.10.2012 uznesením č. 26/22102012
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2012 uznesením č. 27/10122012
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

2.2 Bilancia príjmov a výdavkov
Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2012 obec Nána bola schopná splácať svoje záväzky v lehote splatnosti.
Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou časťou rozpočtu. 

Členenie rozpočtu obce Nána v roku 2012 v €:
Druh Názov Schválený Čerpanie Pln %
Príjmy
*1 1-bežný rozpočet 432121.00 419321.25 97
*2 2-kapitálový rozpočet 2296.00 2296.00 100
*3 3-finančné operácie 16729.00 16728.75 100
Spolu 451146.00 438346.00 97

Výdaje
*1 1-bežný rozpočet 412905.00 390581.36 95
*2 2-kapitálový rozpočet 12082.00 12081.88 100
*3 3-finančné operácie 21597.00 21596.00 100
Spolu 446584.00 424259.24 95

Na základe opatrení Min. financií SR, ktorými sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia je rozpočet obce aj v roku 2012 členený podľa zdrojov financovania /krytia/. V roku 2012 boli nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
Druh Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
Príjmy
1 1-bežný rozpočet
111 Zo štátneho rozpočtu 30852.00 25889.00 25876.98 100
11T1 ESF- (prostriedky EÚ) 0.00 795.00 794.74 100
11T2 ESF - spoluf. zo ŠR 0.00 141.00 140.26 99
41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy 348735.00 404386.00 391599.27 97
71 Iné zdroje 0.00 910.00 910.00 100
*1 1-bežný rozpočet 379587.00 432121.00 419321.25 97
2 2-kapitálový rozpočet
43 Vlastné zdroje - z predaja 174800.00 2296.00 2296.00 100
*2 2-kapitálový rozpočet 174800.00 2296.00 2296.00 100
3 3-finančné operácie
46 Vlastné zdroje - iné 39597.00 15813.00 15813.10 100
131B - zo štátneho rozpočtu z r. 2011 0.00 916.00 915.65 100
41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...) 68051.00 0.00 0.00
*3 3-finančné operácie 107648.00 16729.00 16728.75 100
Spolu 662035.00 451146.00 438346.00 97

Výdaje
1 1-bežný rozpočet
111 Zo štátneho rozpočtu 31102.00 25889.00 25876.98 100
11T1 ESF (prostriedky EÚ) 0.00 795.00 794.76 100
11T2 ESF - spoluf. zo ŠR 0.00 141.00 140.24 99
131B - zo štát.rozpočtu z r. 2011 0.00 916.00 915.65 100
41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy 343265.00 383656.00 361345,63 94
46 Vlastné zdroje - iné zdroje 1000.00 598.00 598.10 100
71 Iné zdroje 0.00 910.00 910.00 100
*1 1-bežný rozpočet 375367.00 412905.00 390581,36 95
2 2-kapitálový rozpočet
41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy 0.00 9786.00 9785.88 100
43 Vlastné zdroje - z predaja 174800.00 2296.00 2296.00 100
46 Vlastné zdroje - iné zdroje 22000.00 0.00 0.00
*2 2-kapitálový rozpočet 196800.00 12082.00 12081.88 100
3 3-finančné operácie
41 Vlast.zdroje-vlast.prijmy 0.00 6382.00 6381.65 100
46 Vlastné zdroje - iné 16597.00 15215.00 15214.35 100
*3 3-finančné operácie 16597.00 21597.00 21596.00 100
Spolu 588764.00 446584.00 424259,24 95

111 – zdroj financovania štátny rozpočet
Zo štátneho rozpočtu je financovaný prenesený výkon štátnej správy na úsekoch:
Krajský stavebný úrad Nitra: stavebný poriadok, Krajský školský úrad Nitra: základná škola, vzdelávacie poukazy, materská škola. Zároveň obecnému úradu v Náne bola poskytnutá dotácia z Úradu práce soc. vecí a rod. Nové Zámky na školské potreby, stravovanie detí. Krajský úrad životného prostredia Nitra: ochrana životného prostredia, Min. vnútra SR prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

11T1 – zdroj krytia Európsky sociálny fond prostriedky EÚ
11T2 – zdroj krytia Európsky sociálny fond – spolufinancovanie so ŠR
Tak ako v roku 2011, aj v roku 2012 bola uzatvorená Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti medzi obcou Nána a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov pri poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou podľa vyššie citovaného zákona. V druhom programovom období v rámci ESF obec použila finančný príspevok na úhradu nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie, pracovné náradie, ktorých výška bola rozdelená: 85 % z ESF – prostriedky EÚ a 15 % ESF – spolufinancovanie so ŠR. Na začiatku a ku koncu roka 2012 boli uzatvorené Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení dobrovoľníckej služby v zmysle operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia v oblasti podpory zamestnanosti. Obec použila finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s ochranou životného prostredia a službách v oblasti vzdelávania, ktorých výška bola rozdelená: 85 % z ESF – prostriedky EÚ a 15 % ESF – spolufinancovanie so ŠR.

43 – vlastné zdroje z predaja majetku
V roku 2012 obec predala nehnuteľnosti – pozemok, a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že pozemok je z hľadiska svojho umiestnenia trhovo veľmi ťažko predajný inej osobe ako bol žiadateľ.

41 – vlastné zdroje obce
Vlastnými zdrojmi financovania obce v roku 2012 boli príjmy z miestnych daní a poplatkov, úrokov z účtov finančného hospodárenia a terminovaného vkladu, prenajatých nehnuteľností, podiely z výnosov dane fyzických a právnických osôb. Bežné príjmy boli použité na režijné výdavky, príspevky, mzdy a odvody z miezd obecného úradu, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu a opatrovateľskej služby, na kultúrnu a ekonomickú činnosť a na investičnú akciu – kúpu amfiteátra.

46 – iné zdroje /použitie peňažného fondu/
Min. financií SR vypracovalo pre obce informáciu o použití kódov zdrojov financovania pre obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. V roku 2012 obec používala uvedené zdroje vo svojom rozpočte 
na splátku istiny úveru, ktorý bol použitý v predchádzajúcich rokoch na výstavbu Hviezdoslavovej ulice.

71 – Iné zdroje /cudzie zdroje/
V rámci mimorozpočtových zdrojov obec Nána obdržala na deň detí granty od podnikateľských subjektov vo výške 490 €, na deň obce 100,- € a od Nitr. Samosprávneho kraja 320,- €.

Sponzori, ktorí poskytli obci Nána vecné a finančné granty: TAXI 3, Stinet s.r.o., BSV pack, Pohori Tamás, Krupica Martin, Margaréta presso, Simon Ferenc, Csonka Attila, Palicska Jutka, Khéli Gabriela, Presstel, Béres József, Hindi Erika, Galgóc Tímea, Mihalko Karol, Kormos Attila, Molnár pékség, Hopka Margit, Jederník Anna, Ferenc Vendelín.

V roku 2012 boli zaslané nasledovné žiadosti o dotácie:
1. Nitriansky samosprávny kraj
Deň obce
- žiadané prostriedky: 500 €
- schválené: 100 €
2. Nitriansky samosprávny kraj
Športom pre zdravie – futbalový turnaj medzi obcami s názvom Nána
- žiadané: 1.660 €
- schválené: 220 €
3. Úrad práce soc.vecí a rodiny: príspevok k zamestnaniu nezamestnaných pri menších obecných službách a príspevok k zamestnaniu dlhodobo nezamestnaných občanov.

Z celkového čerpania rozpočtu obce Nána v roku 2012 predkladáme:
1. čerpanie rozpočtu v rámci kempingu v Náne v eurách:

Druh Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %

Príjmy
1 1-bežný rozpočet
133012 Za už.ver.pries. 12115.00 9881.00 6878.19 70
133012 Za už.ver.pries.-predch.roky 0.00 2234.00 2233.56 100
133013 odvoz odpadu camp 500.00 500.00 73.74 15
*1 1-bežný rozpočet 12615.00 12615.00 9185.49 73
Spolu 12615.00 12615.00 9185.49 73

Výdaje
1 1-bežný rozpočet
04.7.3 611 Tarifný plat 5000.00 8800.00 8377.48 95
04.7.3 623 Poistné do ost. zdrav.poisť. 500.00 830.00 669.37 81
04.7.3 625001 Na nem..poistenie 70.00 123.00 117.23 95
04.7.3 625002 Na star. poistenie 700.00 1232.00 1172.78 95
04.7.3 625003 Na úraz. poistenie 42.00 71.00 72.14 102
04.7.3 625004 Na invalidné poistenie 150.00 264.00 251.28 95
04.7.3 625005 Na poistenie v nezam. 50.00 90.00 83.74 93
04.7.3 625007 Na poist. do rezerv. fondu 238.00 418.00 397.87 95
04.7.3 632001 Energie 1508.00 3008.00 2970.91 99
04.7.3 632002 Vodné, stočné 167.00 167.00 132.80 80
04.7.3 632003 Poštové služby a telek. 35.00 73.00 75.87 104
04.7.3 633006 Všeobecný materiál 100.00 2334.00 2101.94 90
04.7.3 633006 čistiace potreby 50.00 50.00 39.97 80
04.7.3 633015 Palivá - kosenie 325.00 325.00 325.00 100
04.7.3 635006 údržba objektov 100.00 340.00 340.48 100
04.7.3 637003 Propagácia, reklama 0.00 158.00 158.40 100
04.7.3 637004 odvoz odpadu zumpa 325.00 275.00 138.12 50
04.7.3 637011 rozbor vody 19.00 19.00 14.25 75
04.7.3 637027 Odm.zam.mimoprac.pom. 0.00 650.00 650.00 100
*1 1-bežný rozpočet 9379.00 19227.00 18089.63 94
Spolu 9379.00 19227.00 18089.63 94


Rozdiel medzi príjmami a výdavkami kempu k 31.12.2012: -8904,14 €.

2. čerpanie kapitálových výdavkov v eurách:
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
2-kapitálový rozpočet
06.2.0 717001 43 výstavba MK pri stav.poz. 174800.00 0.00 0.00
06.2.0 717001 43 sklad, garáž, dielňa 0.00 197.00 196.50 100
06.2.0 717001 43 Ver.osv.-predaj maj. 0.00 445.00 445.38 100
06.2.0 717003 46 kanalizácia obecného majetku 10000.00 0.00 0.00
08.2.0.9
713004 41 Javisko 0.00 9786.00 9785.88 100
08.2.0.9
713004 43 Javisko 0.00 1654.00 1654.12 100
08.2.0.9
713004 46 Javisko 12000.00 0.00 0.00
Spolu 2-kapitálový rozpočet 196800.00 12082.00 12081.88 100

3. prijaté transfery zo štátneho rozpočtu v eurách:
Ekon.kl. Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
1-bežný rozpočet
312001 Základná škol s VJM 26542.00 21440.00 21440.00 100
312001 stravovanie deti UPSVR 850.00 379.00 379.28 100
312001 Voľby NR SR 0.00 773.00 773.03 100
312001 pozemné komuníkácie 0.00 64.00 64.49 101
312001 Vzdel.žiakov - SZP 0.00 167.00 167.00 100
312001 školske potreby 150.00 66.00 66.40 101
312001 Rodinné prídavky 0.00 68.00 67.62 99
312001 vzdelávacie poukazy 350.00 350.00 337.00 96
312001 stav.agenda 1550.00 1131.00 1130.88 100
312001 hlásenie pobytu občanov 410.00 401.00 401.28 100
312001 materska škola - transfer zo ŠR 1000.00 1050.00 1050.00 100
Spolu 30852.00 25889.00 25876.98 100


Poznámka: Vo výdavkovej časti rozpočtu boli prijaté transfery použité na bežné výdavky, a to napr. na celkovú cenu práce, energie, materiál a služby. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základnú školu z roku 2011 vo výške 915,65 € bol použitý v roku 2012 na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku základnej školy.
V roku 2012 navštevovalo základnú školu s vyuč. jaz. maď. 8 žiakov. Nakoľko prijatý transfer zo štátneho rozpočtu nepostačoval na pokrytie nákladov súvisiacich s vyučovacím procesom, časť nákladov vo výške 9140 € bolo vyfinancovaných z obecného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdové a prevádzkové náklady.


4. Finančné operácie: obec + štátny rozpočet

Druh Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
Príjmy
3 3-finančné operácie
131B Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0.00 916.00 915.65
41 Vratka pôž. NI 68051.00 0.00 0.00
46 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu 12000.00 0.00 0.00
46 Z rez.fondu - BOCIAN 1000.00 0.00 0.00
46 z neúčel.fondu obce 10000.00 0.00 0.00
46 splátka istiny - úver 16597.00 15215.00 15215.00 100
46 Camp-elektr.energia - vyrovn. žl 0.00 598.00 598.10 100
*3 3-finančné operácie 107648.00 16729.00 16728.75 100
Spolu 107648.00 16729.00 16728.75 100

Výdaje
41 Návr.fin.výpomoc-Nána Invest s.r.o. 0.00 5000.00 5000.00 100
41 Splátka istiny úver Hviezd.ul. 0.00 1382.00 1381.65 100
46 Splátka istiny úver Hviezd.ul. 16597.00 15215.00 15214.35 100
Spolu 3-finančné operácie 16597.00 21597.00 21596.00 100


Príjmové finančné operácie: zostatok finančných prostriedkov zo ŠR – základná škola vo výške 915,65 €, zostatok finančných prostriedkov – obec, z predchádzajúcich rokov spolu: 15813,10 €.
Výdavkové finančné operácie: splátka istiny zo zdrojov roku 2012 vo výške 1381,65 € a z predchádzajúcich rokov vo výške 15214,35 €. Zároveň bola poskytnutá dlhodobá pôžička dcérskej účtovnej jednotke – Nána Invest s.r.o. vo výške 5000,- €, taktiež z prostriedkov rozpočtu roku 2012.

6. Finačné operácie: obec

Druh Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
Príjmy
3 3-finančné operácie
41 Vratka pôž. NI 68051.00 0.00 0.00
46 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu 12000.00 0.00 0.00
46 Z rez.fondu - BOCIAN 1000.00 0.00 0.00
46 z neúčel.fondu obce 10000.00 0.00 0.00
46 splátka istiny - úver 16597.00 15215.00 15215.00 100
46 Camp-elektr.energia 0.00 598.00 598.10 100
Spolu 3-finančné operácie 107648.00 15813.00 15813.10 100

Výdaje 3-finančné operácie
Návr.fin.výpomoc-Nána Invest s.r.o. 0.00 5000.00 5000.00 100
Splátka istiny úver Hviezd.ul. 0.00 1382.00 1381.65 100
Splátka istiny úver Hviezd.ul. 16597.00 15215.00 15214.35 100
Spolu 3-finančné operácie 16597.00 21597.00 21596.00 100


Podrobné údaje o plnení rozpočtu obce Nána podľa rozpočtovej klasifikácie je obsiahnuté vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu obce č. FIN 1-04 - príloha č.3.5.3 tejto správy.


2.3 Finančné usporiadanie obce za rok 2012

Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a VÚC v znení neskorších predpisov sa prevod zúčtovania príjmov a výdavkov za rok 2012 zisťuje ako rozdiel prijatých rozpočtových príjmov a vydaných rozpočtových výdavkov.

V zmysle § 16 ods. 8 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov Obec Nána vykazuje prebytok rozpočtu /kladný rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov/:

Rekapitulácia hospodárenia obce v €:

Rozpočet: Príjmy: Výdavky: Prebytok rozpočtu:
Bežný rozpočet 391599,27 361345,63 30253,64
Kapitálový rozpočet 2296,00 12081,88 -9785,88
Spolu 393895,27 373427,51 20467,76


Na základe uvedených skutočností Obec Nána vykazuje prebytok rozpočtu /kladný rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov/ vo výške 20467,76 €, ktoré sú predmetom tvorby rezervného fondu v plnej výške.

Po zahrnutí finančných operácii /bez ŠR/ je hospodárenie obce nasledovné:

Rozpočet: Príjmy: Výdavky: Výsledok hospodárenia:
Bežný rozpočet 391599,27 361345,63 30253,64
Kapitálový rozpočet 2296,00 12081,88 -9785,88
Spolu 393895,27 373427,51 20467,76
Finančné operácie 15813,10 21596,00 -5782,90
Spolu: BR + KR + FO 409708,37 395023,51 14684,86

2.4 Bilancia aktív a pasív
BILANCIA AKTÍV A PASÍV

STRANA AKTÍV Bežné Predch.
Účt.obd. účt.obd.
MAJETOK SPOLU: 4546963.40
4692408
A. Neobežný majetok spolu: 4318426.77 4514557
A I Ost.dlh.nehm.maj. (019) - (079+091AÚ) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok spolu: 4020652.50 4221783
Pozemky (031) - (092AÚ) 783659.38 783460
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
212.00 0
Stavby (021) - (081+092AÚ) 3225425.70 3434295
Sam.hnut.veci (022) - (082+092AÚ) 11355,42 2119
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 0 1909
Dr.dlh.hm.majetok (028) - (088+092AÚ) 0 0
Obstaranie dlh.hm.majetku (042) - (094) 0 0
A III Dlhodobý finančný majetok spolu: 297774.27
292774
Realiz.cenné papiere (063) - (096AÚ) 225463.27
225463
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 72311.00
67311

B. Obežný majetok spolu: 226265.99
176379
B.I Zásoby 184.50
58
B.II Zúčt.medzi subj.verejnej spr.(357) 1863.15
2034
B.III Dlhodobé pohľadávky 120330.24
0
B.IV Krátkodobé pohľadávky spolu: 14043.11
79904
Pohľ.z ned.príjm.obcí ... (318)-(391AÚ) 4015.59 67396
Pohľ.z daň.príj.obcí ... (319AÚ) - (391AÚ) 4848.48
12215
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 5179.04
293
B.V Finančné účty spolu: 89844.99
94383
Pokladnica (211) 279.26
353
Bankové účty (221AÚ +/- 261) 56371.81
60836
Účty v bank.- viaz.dlhšia ako rok (221AÚ) 33193.92
33194
C. Časové rozlíšenie spolu: 2270.64
1472
Náklady budúcich období (381) 2204.57
1406
Príjmy budúcich období (385) 66,07 66

STRANA PASÍV Bežné účt. Predch.
obdobie účt.obd.
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4546963.40 4692408
A. Vlastné imanie spolu: 1012282.63
1073593
A I Oceňovacie rozdiely súčet z kapt. Účast. -10497.34

A III Výsledok hospodárenia 1022779.97
1073593
Nevysp.výsl.hosp. min.rokov (+/– 428) 1022779.97
1126441
Výsledok hosp.za účtovné obdobie -50088.32
-52848
B. Záväzky súčet 228827.55
247147
B.I. Rezervy súčet 14861.80
11018
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 98
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 14861.80
10920
B.II Dlhodobé záväzky spolu: 444.90
363
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 444.90
363
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 17120.85
22770
Dodávatelia (321) 1094.62
6828
Iné záväzky (379AÚ) 235.37
406
Zamestnanci (331) 9140.90
9217
Zúčt.s org.soc.poist.a zdrav.poist.(336) 5819.05
5457
Daň z príjmov (341) 4
Ostatné priame dane (342) 830.91
858
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet 196400.00
212996
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) 179804.00
196400
Bežné bank.úver.(461AÚ, 221 AÚ, 231, 232) 16596.00
16596
C. Časové rozlíšenie súčet 3305853.22
3371668
Výdavky budúcich období (383) 384.46
587
Výnosy budúcich období (384) 3305468.76
3371081


2.4.1 Súvaha
V súvahe sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Obsahové vymedzenie položiek súvahy nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovnom rozvrhu.
Podrobné údaje obsiahnuté vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 tvoria prílohu tejto správy č. 3.3.1.


2.4.2 Výkaz ziskov a strát
Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie za hlavnú a podnikateľskú činnosť obce. Účtovný výsledok hospodárenia v obci vzniká ako rozdiel výnosov obce a zodpovedajúcich nákladov obce. Výsledok hospodárenia obce Nána za účtovné obdobie roku 2012 po zdanení v hlavnej činnosti je -50088.32 € a v podnikateľskej činnosti 0.
Podrobné údaje obsiahnuté vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 tvoria prílohu tejto správy č.3.3.2


2.4.3 Poznámky
Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky. Účtovná jednotka je povinná informovať v poznámkach zmenu účtovných zásad a účtovných metód, rezerv a opravných položiek. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Od roku 2012 sú poznámky v textovej a tabuľkovej časti.
Podrobné údaje obsiahnuté v Poznámkach tvoria prílohu tejto správy č. 3.3.4.

Komentár k výsledku hospodárenia za rok 2012 /vybrané ukazovatele/:

K 31. 12. 2012 obec Nána vykazuje nasledovné zostatky finančných prostriedkov v €:

Názov banky Počiatočný stav Kredity-prijmy Debety-výdavky Konečný stav
k 01.01.2012 k 31. 12.2012
VUB bankový účet 19732,01 149102.65 153165.75 15668.91
OTP bankový účet 700,30 2.79 106.12 596.97
Dexia bankový účet 18800,02 205561.40 202420.47 21940.95
Dexia II bankový účet 116,68 24125.22 24096.97 144.93
Dexia kratk.term.vklad 438,58 46.24 8.76 476.06
Slsp bankový účet - ubytov.služby 364,20 3668.50 4032.70 0.00
Dexia depozit 3395,52 0.50 3141.21 254.81
OTP rez. fond 10650,40 3.19 3.19 10650.40
Dexia rez.fond-dlhod.term.vklad 33193,92 382.79 382.79 33193.92
Dexia rez.fond-kratk.term 6638,78 0 0 6638.78
94 030.41 382893,28 387357,96 89565,73


Popis Poč.stav presuny Konečný stav
k 01.01.2012 Má dať Dal k 31.12.2012
DEXIA – Bank.úver -196400,00 16596,00 -179804
Dlh.úver-spl.do 31.12.nasl.roka -16596,00 16596,00 -16596,00 -16596
*-212 996.00 *16596,00 0 -196400


Najväčšími dlžníkmi dane z nehnuteľnosti sú:

Právnické osoby:

Nad 1000 € do 3319 €:
Profmat s.r.o. Uvedenej spoločnosti boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatku. Daň z nehnuteľnosti za rok 2012 uhradia do 15.5.2013.

Nad 3319 € do 16597 €:
PD Kamenica n/Hronom t. č. v konkurze. Obec Nána zaslala prihlášku na konkurz v roku 1999. Pohľadávka sa javí ako ťažko vymožiteľná pre nedostatok majetku. Na túto pohľadávku bola vytvorená opravná položka.

Fyzické osoby:

Nad 3319 € do 16597 €:
Kormos Attila - Berek I. : boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatku na daň z nehnuteľnosti. Na výšku nedoplatku je rozpracovaný a podpísaný splátkový kalendár.

Dlžníkmi dane z nehnuteľnosti sú občania, ktorí žijú so svojimi rodinami na hranici životného minima, poberajú sociálne dávky. Všetci boli písomne vyzvaní na úradu nedoplatkov, ktoré začiatkom roka aj uhradili. S jednou rodinou je spísaný splátkový kalendár a jednou rodinou daň z nehnuteľnosti je nevymožiteľná, pretože nemajú na mene žiadne vlastníctvo. Prípad sa rieši právnou formou.

Daň za užívanie verejného priestranstva:

Právnické osoby:
Nad 332 € do 1660 €
Žrebčín Nový Tekov š.p. bol síce zrušený, ale jeho právnym nástupcom v plnom rozsahu je Žrebčín Nový Tekov a.s. ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7. 4. 1997.

V mesiaci máj 2002 bol zaslaný exekučný príkaz do Istrobanky Levice za účelom vymáhania nedoplatku za užívanie verejného priestranstva. Vo februári 2003 Obec Nána obdržala oznámenie od uvedenej banky, že účet povinného bol v mesiaci január 2003 zo strany banky zrušený. Pravdepodobne táto čiastka bude nevymáhateľná. Na uvedenú pohľadávku bola vytvorená opravná položka.

Nad 3319 € do 16597 €:
MANAZ s. r. o. Veľký Dvor. Od roku 1999 je spoločnosť v konkurze. Správca konkurznej
podstaty zobral platobné výmery na vedomie. V prípade úspešného speňaženia konkurznej podstaty budú pohľadávky uspokojené v rozvrhovom uznesení pri ukončení konkurzu. Na uvedenú pohľadávku bola vytvorená opravná položka.


Fyzické osoby:
Nad 332 € do 1660 €
Puskailer Peter: výška nedoplatku a všetky dokumenty súvisiace s užívaním verejného priestranstva boli zaslané na exekúciu.


2.5 Fondové hospodárenie

Na základe skutočností roku 2011 Obec Nána vykazovala prebytok hospodárenia za rok 2011 vo výške 12675,96 €, ktorý bol predmetom prerozdelenia a tvorby rezervného fondu a ostatných fondov obce v roku 2012. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/28052012 bol prebytok hospodárenia obce Nána /kladný rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov/ vo výške 12675,96 € rozdelený nasledovne:
1. tvorba rezervného fondu: 1270,00 €
2. tvorba fondu „Bocian“: 2000,00 €
3. tvorba účelového fondu: 9405,96 €
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27/10122012 bol účelový finančný fond a fond „Bocian“ zrušený. Zostatky finančných prostriedkov na uvedených fondoch boli preúčtované na rezervný fond.

Na základe nových postupov účtovania sa na účte č. 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účtuje všetok majetok obce, fondy obce i všetky dôležité zmeny i opravy chýb v účtovníctve. Z dôvodu prehľadnosti je na uvedenom účte vytvorená analytická evidencia.


Čerpanie fondov v roku 2012 v eurách:

Účet Popis Počiatočný stav Konečný stav
k 01.01.2012 Má dať Dal k 31.12.2012
428001 Nevysp.výsl.hosp.min.rokov-opravy -11169.92 11895.32 - 725.40
428010 nevysp.vysl.hosp. 2010 -381577.26 381577.26 - 0.00
428011 nevysp.vysl.hosp. 2011 /+predch.roky/ 0.00 52847.39 457968.13 -405120.74
428031 nev.vysl.hosp.oprava 2010 - prec.poz.+plyn 373212.95 - - 373212.95
428100 nevysp.vysl. - rez. fond Prim.banka -33193.92 - - -33193.92
428101 nevysp.vysl. - rez. fond 0.00 15215.35 15215.35 0.00
428111 Nevysp. výsl.hosp.minulých rok.-HIM, NIM -1134874.31 - - -1134874.31
428500 Nevys.výsl.minulých rokov-2007 týkaj.2008 214378.41 - - 214378.41
428600 fond Bocian účelový fond -2939.39 4939.39 2000.00 0.00
428700 nevysp.vysl.-účel.fin.fond 0.00 9405.96 9405.96 0.00
428900 nevysp.vysl.hosp. 2009 -65220.95 65220.95 - 0.00
428999 Nev.vysl.hosp.-rozpočet-zost. fin.pr. -85056.69 12675.96 15615.35 -87996.08
*-1 126 441.08 *553 777.58 *500 204.79 *-1 072 868.29

Tvorba a použitie sociálneho fondu
Na základe zákona o sociálnom fonde a zmien postupov účtovníctva bol sociálny fond tvorený mesačne povinným prídelom vo výške 1.25 % z hrubých miezd pracovníkov obce /bez mzdových náhrad/.
Čerpanie sociálneho fondu: príspevok na stravovanie zamestnancov, regenerácia pracovných síl, príspevok na dopravu – zamestnanci MŠ a ŠJ, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, ostatné čerpanie.
Tvorba a použitie sociálneho fondu je anal. členené, pretože pracovníci materskej školy a školskej jedálne majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom.


Účet Popis Počiatočný stav Obraty - čerpanie Obraty - tvorba Konečný stav
k 01.01.2012 Má dať Dal k 31.12.2012
472001 Soc.fond pracovníkov -242,85 956.30 840.04 -126.59
472002 Soc.fond pracovn.mš, šj -116,21 273.10 461.52 -304.63
472555 ŽL - Soc.fond pracovníkov -3,97 40.00 49.71 -13.68
*-363.03 *1 269.40 *1 351.27 *-444.90

2.6 Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Nána v roku 2012 splácala istinu poskytnutého úveru z roku 2009
Prima Bankou, a.s. nasledovne:

Popis Poč.stav presuny Konečný stav
k 01.01.2012 Má dať Dal k 31.12.2012
Prima Banka – Bank.úver -196400,00 16596,00 -179804,00
Dlh.úver-spl.do 31.12.nasl.roka -16596,00 16596,00 -16596,00 -16596,00
*-212 996.00 *16596,00 -196400,00


Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/09072009 schválilo čerpanie investičného úveru na rekonštrukciu obecných pozemných komunikácií - Nána, ul. Hviezdoslavová 1. etapa. Úver bol poskytnutý Prima bankou Slovensko. Zábezpeka úveru formou vlastnej vista biankozmenky a poukazovaním podielových daní na účet obce, ktorý je vedený v uvedenej banke. Obec vyčerpala úver v mesiaci október 2009. Splátky istiny úveru sú rovnomerné vždy k 27. dňu mesiaca vo výške 1383,- €. Splátky úrokov úveru sú pravidelné mesačné k 1. dňu kalendárneho mesiaca. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 3-mesačného euriboru + úrokové rozpätie 1,20 % p. a. Amortizácia úveru: 19.8.2024. Na základe postupov účtovníctva bolo potrebné vyčleniť a zaúčtovať splátky úveru na rok 2012 z celkového úveru samostatne na novovytvorený analytický účet, ktorý sa na základe postupov účtovníctva vykazuje v súvahe ako krátkodobý úver.

2.7 Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obec Nána nemá vytvorenú príspevkovú organizáciu.

2.8 Poskytnuté záruky
Obec Nána neposkytla v roku 2012 žiadne záruky právnickým ani fyzickým osobám.

2.9 Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Obec Nána v roku 2012 vykonávala podnikateľskú činnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Náne uznesením číslo 30/15062009 schválilo vykonávanie ohlasovacej živnosti: ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností a parkovacie služby a zriadenie prevádzkárne pre výkon podnikateľskej činnosti na ul. Školskej č. 2 v Náne.
Ubytovacie zariadenia – unimobunky sú umiestnené v areáli športového ihriska. Sú 4 miestne so zariadením: poschodové postele, kuchynský kútik so zákl. riadom, dvojplatnička, chladnička. V areáli športového ihriska je detská hojdačka a pieskovisko. Sociálne zariadenie je spoločné. Je využívané športovcami a rekreantmi ubytovanými v zariadeniach, ktoré sú vo vlastníctve obce, fyzických a právnických osôb. Z uvedeného dôvodu je potrebné pri spoločných nákladoch za elektrickú energiu, vodu, odvoz odpadu, mzdové náklady, služby a materiál, ktorý sa používa na opravu spoločných priestorov rozúčtovať podľa počtu osôb využívajúcich spoločné priestory areálu. V hlavnej činnosti obce i v rozpočtovom účtovníctve je vytvorená analytická evidencia /stredisko/ na vedenie nákladov a výnosov i rozpočtových príjmov a výdavkov.

1. Stredisko „kemping“ je súčasťou rozpočtu obce. Fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú umiestnené ubytovacie zariadenia v campe je vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá je rozpočtovým príjmom obce. Zároveň výdavky sú zúčtované na účtoch nákladov i rozpočtových výdavkov vo výške 25% - viď priloženú tabuľku na str. 9.

2. Stredisko „Športové ihrisko“ je tiež súčasťou rozpočtu. Výdavky sú zúčtované na účtoch nákladov i rozpočtových výdavkov vo výške 50%.

3. Stredisko „Podnikanie obce“ je od roku 2012 súčasťou rozpočtu vrámci finančných operácií, ale ako nerozpočtovaná časť. Účtovníctvo týkajúce sa podnikania, čo je vedľajšia činnosť obce, je vedené osobitne na analytických účtoch nákladov a výnosov vo výške 25% - viď priloženú tabuľku v eurách.


Účet Popis Poč. stav Konečný stav
k 01.01.2012 Má dať Dal k 31.12.2012
Náklady
ŽL - Všeob.mat. 0,00 41,00 - 41,00
ŽL - Spotreba elekt. energie 0,00 1869.48 - 1869.48
ŽL - pranie pradla 0,00 263.11 - 263.11
ŽL - Ost.sl.-inzercia 0,00 158.40 - 158.40
ŽL - Mzdové náklady 0,00 1056.37 - 1056.37
ŽL - Zákonné sociálne poistenie 0,00 327.98 - 327.98
ŽL - Zák.soc.nakl-tvorba soc.fondu 0,00 49.71 - 49.71
ŽL - Ost.fin.nakl-vedenie účtu 0,00 58.45 - 58.45
Spolu: 0,00 3824.50 - 3824.50

Výnosy
602550 Služby parkovanie 0,00 - 571,00 571,00
602555 Služby ubytovacie 0,00 - 3253,50 3253,50
Spolu: 3824,50
3824,50

Nakoľko prevádzkovanie autocampingu je pre obec značne nákladovou položkou zaťažujúcou i obecný rozpočet, obecné zastupiteľstvo ponúkne v roku 2013 na predaj unimobunky, ktoré sú vo vlastníctve obce.
V roku 2013, bude ku každej Unimobunke, ktorá je vo vlastníctve daňovníka, a je umiestnená v areáli športového ihriska, napojený elektromer, na základe ktorého bude prefakturovaná spotreba elektrickej energie. Zároveň bude prefakturovaná i spotreba vody podľa počtu ubytovaných osôb v tom ktorom ubytovacom zariadení.

2.10 Hodnotenie plnenia programov obce
Obecné zastupiteľstvo v Náne uznesením číslo 19/30112011 schválilo na rok 2012 programový rozpočet v štruktúre deviatich programov.
Podrobné hodnotenie plnenia programov obce tvoria prílohu tejto správy.


Zuzana Matusková
Starostka obce

Vypracovala: Krupicová


O b e c   N á n a , O b e c n ý   ú r a d   N á n a
V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16 ods. 9 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predkladáme na verejnú diskusiu občanom obce Záverečný účet obce Nána za rok 2012.
Prílohy záverečného účtu sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Náne.

A 369/1990 sz. törvény és a 583/2004 sz. törvény értelmében a lakosság elé
terjesztjük Nána község 2012. évi zárszámadását nyilvános megvitatásra.
A zárszámadás mellékleteibe a helyi községi hivatalban nyerhetnek betekintést.


Zuzana Matusková
Starostka obce


Nána, 13. mája 2013
Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné