•  
  •  

2012

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2012


V Ś E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E    O B C E    N Á N A  O  D A N I   Z  N E-
 H N U T E Ľ N O S T Í na kalendárny rok 2012 č. 1/2012

Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods 4,5 a 6, § 8 ods. 2 , § 12 ods. 1,2 a 3 , § 16 ods. 1,2 a 3 § 17ods. 2,3,4 a 7 § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

Čl.I
§ 1
Základné ustanovenie  
1/ Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2012   d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t i .
2/ Toto všeobecné záväzné nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“)upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Nána v zdaňovacom období kalendárneho roku 2012.

§ 2
Predmet, základ a sadzba dane z pozemkov
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri Nána vedené na Katastrálnom úrade Nitra , Správa katastra Nové Zámky , v nasledovnom členení
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t.j. 0,8915 eur za 1 m2. Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty - základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy , uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t.j. 0,1819 eur za 1 m2. Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane,
c) záhrady - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 k zákonu – t.j.1,8589 eur za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane,
d) lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Upravená ročná sadzba dane je : 0,25% zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Upravená ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t.j. 1,8589 eur za 1 m2. Upravená ročná sadzba dane je 0,50 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 18,5886 eur za 1 m2. Upravená ročná sadzba dane je 0,50 % zo základu dane.
h) ostatné plochy ( okrem stavebných pozemkov ) - základom dane je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v
prílohe č. 2 zákonu – t.j. 1,8589 eur za 1 m2. Upravená ročná sadzba dane je 0,50% zo
základu dane. 

§ 3
Predmet, základ a sadzba dane zo stavieb
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastri Nána v nasledovnom členení
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby -základom dane je výmera zastavanej plochy m2. Upravená ročná sadzba dane je 0,060 eur za každý aj začatý m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu - základom dane je výmera zastavanej plochy v m2.
Upravená ročná sadzba dane je 0,093 eur za každý aj začatý m2,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu -
základom dane je výmera zastavanej plochy v m2. Upravená ročná sadzba dane je
0,232 eur za každý aj začatý m2,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov - základom dane je
výmera zastavanej plochy v m2.Upravená ročná sadzba dane je 0,279 eur za každý
aj začatý m2,
e) priemyselné stavby stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb pre vlastnú
administratívu - základom dane je výmera zastavanej plochy v m2.
Upravená ročná sadzba dane je 0,531 eur za každý aj začatý m2,
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - základom dane je výmera
zastavanej plochy v m2. Upravená ročná sadzba dane je 1,162 eur za každý aj začatý m2.
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) - základom dane je výmera zastavanej
plochy v m2. Upravená ročná sadzba dane je 0,199 eur za každý aj začatý m2,

(2) Upravená sadzba dane uvedená v § 3 ods. 1 písm. a) až g)tohto nariadenia sa zvyšuje
pri viacpodlažných stavbách o 0,050 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé
ďalšie (podzemné aj nadzemné) podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 4
Predmet , základ a sadzba dane z bytov
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastnícstva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
(2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(3) Upravená ročná sadzba dane je 0,050 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.

Čl. II.
§ 5
Zníženie dane
(1) Správca dane poskytuje zníženie dane
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve držiteľa preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé
bývanie, na základe jeho žiadosti,
b) od dane z pozemkov sú oslobodené na dobu 5 rokov pozemky s výnimkou pozemkov
v zastavanej časti obce, na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať
poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(2) Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne určenom na podanie
daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Na žiadosti
poskytnutie zníženia dane doručené po určenom termíne sa prihliada od nasledujúceho
zdaňovacie obdobia.
(3) Žiadosť o poskytnutie zníženia dane s priloženou fotokópiou preukazu ZŤP podáva
daňovník iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov, v ktorých
nastala zmena v skutočnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Daňovníkovi sa
zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom preukaz ZŤP obdržal.
(4) Ak predmet zníženia dane je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytuje
iba z výšky spoluvlastníckeho podielu pripadajúceho na daňovníka oprávneného
uplatniť zníženie dane.

§ 6
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti na rok 2012 je splatná v štyroch rovnakých splátkach
a to prvá splátka do 31. mája kalendárneho roka, ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje sumu 16,597 eur a právnickej osobe 165,970 eur.
Druhá splátka je splatná do 31.júla kalendárneho roka, tretia splátka je splatná do 30. septembra kalendárneho roka a štvrtá splátka je splatná do 30. novembra kalendárneho roka.
(2) Daň vyrubená podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľuje nadol.

§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
a zaniká k 31. decembru kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti. Ak daňovník nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti
1. januára kalendárneho roka, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru kalendárneho
roka.
(3) Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4) V prípade nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti vydražením v priebehu
kalendárneho roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnosti.

Čl.III
§ 8
Prechodné ustanovenie
(1) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončí podľa doterajších predpisov .
(2) Vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj práva s tým spojené, pred
účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 9
Záverečné ustanovenia
(1)Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
o dani z nehnuteľnosti na rok 2011, schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Náne č. 43/25102010 zo dňa 25.10.2010.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 uznieslo dňa 30.11.2011
uznesením OZ číslo 19/30112011.
(3) Návrh tohto nariadenia bol v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený dňa 11.11.2011 pred rokovaním obecného zastupiteľstva v Náne.

§ 10
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.
Zuzana Matusková, starostka obceVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NÁNA O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
 ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2012 č. 2/2012

Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1,2,3,4,5,6 , § 77 až § 83 a § 103, ods. 1 a 2 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov u s t a n o v u j e

Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti
na zákon NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2012
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
(2) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady, okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území obce Nána.
Poplatky spravuje obec a sú príjmom jeho rozpočtu.

§2
Poplatník
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
(2) Poplatníkom je
a) fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt , nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania,
d, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby, platí poplatok
za komunálne odpady podľa počtu prenocovaní ubytovanej fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení a za podmienky , že ide o odplatné poskytnutie ubytovania.
3.) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 ) písm. a ) žije v spoločnej domácnosti
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich.
4) Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 

§3
Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1) Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na vecne príslušnom oddelení
Obecného úradu v Náne do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti , ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2) Poplatník v ohlásení uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“ ) ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods.2 písm. b),c) a d) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za
ktoré mu vzniká poplatková povinnosť,
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatník podľa § 2 ods.4
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, doklady ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
3) Poplatník je oprávnený podať ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená, a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti.

Čl.II
§4
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň najmenej 0,007 eur a najviac
0,110 eur za osobu a kalendárny deň , ak v obci nie je zavedený množstvový zber .
(2) Sadzba poplatku za osobu na kalendárny rok a kalendárny deň sa stanovuje vo výške
0,055 eur za osobu a kalendárny deň. ( právnická osoba – podnikateľ )
(3) Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 0,50 eur. ( fyzická osoba )

§5
Splatnosť poplatku
(1) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa §2 odsek 2 písm. a) je určená takto
a.) poplatok do 16,597 eur splatný plnej výške do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru,
b) poplatok za celý kalendárny rok vo výške nad 16,597 eur je splatný v štyroch
rovnakých splátkach a to do 31. marca , do 30 júna, do 30 septembra a do
30 novembra príslušného kalendárneho roka.
2.) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa §2 odsek 2 písm. b),c) a d) je určená takto
a.) poplatok do 165,970 eur splatný v plnej výške do 15 dní od právoplatnosti
platobného výmeru,
b.) poplatok za celý kalendárny rok vo výške nad 165,970 eur je splatný v štyroch
rovnakých splátkach a to do 31 marca, do 30 júna do 30 septembra a do
30 novembra príslušného kalendárneho roka.
3.) Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť v plnej výške aj vtedy , ak je vyšší ako je uvedený v odseku 1 a 2 .
4) Poplatník uhradí vyrubený poplatok na účet obce uvedený v platobnom výmere alebo
poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu v Náne.

§6
Oslobodenie od poplatkov a zníženie poplatku
1.) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov
a)že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí – poplatník
doloží potvrdenie o pobyte v zahraničí, čestné prehlásenie o prechodnom pobyte mimo
svojho trvalého bydliska,
b)svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
- poplatník doloží doklad o výkone vojenskej služby,
c)že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní – poplatník doloží čestné prehlásenie o neužívaní nehnuteľnosti,
2) V rámci zmiernenie alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec poplatok odpustiť.
3) O zníženie alebo odpustenie poplatku môže požiadať
a) osoba študujúca mimo obce, na základe predloženého potvrdenia o návšteve
školy a študentského domova mládeže, resp. potvrdenia o návšteve denného štúdia
na vysokej škole,
b) držiteľ preukazu ZŤP ZŤP/S na základe predloženia jeho fotokópie,
c) fyzická osoba, u ktorej by výška vyrubeného poplatku a jeho úhradu preukázateľne
ohrozila výživu žiadateľa alebo ním vyživovaných osôb.
4) Jeden poplatník môže čerpať len jeden druh zníženia poplatku.
5) Písomná žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku zasielajú správcovi poplatku
právnické osoby a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp.
do dňa zročnosti splátky poplatku.

Čl. III
§ 7
Prechodné ustanovenia
Poplatkové konanie začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončí podľa doterajších
predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.

§ 8
Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzne
nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Nána na rok 2011 schválené dňa 25.10.2010 uznesením
OZ číslo 43/25102010.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2012 uznieslo dňa 30.11.2011 uznesením OZ číslo 19/30112011. 
3.) Návrh VZN bol zverejnený dňa 11.11.2011 pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

§ 9
Účinnosť 
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012
Zuzana Matusková, starostka obce


Nána dňa 6.12.2011


V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E  N Á N A  O  M I E S T N Y C H  
D A N I A C H  na kalendárny rok 2012 č. 3/2012

Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

Čl. I
§ 1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nána , okrem dani z nehnuteľností , ktorú upravuje osobitné všeobecne
záväzné nariadenie obce Nána o dani z nehnuteľností.

§ 2
Druhy miestnych daní
Obec Nána na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky
a) daň za psa,
a) daň za užívanie verejného priestranstva,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,

§ 3
Daň za psa
(1) Sadzba dane za jedného psa držaného v rodinnom dome, vo dvore alebo
v záhrade je 4 eur. V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.
(2) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
(1) Zmeny v daňovej povinnosti alebo úhyn psa oznámi daňovník správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti .

§ 4
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1)Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve alebo správe obce.
(2) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva , ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za riadenia lunaparku a iných atrakcií
umiestnenie skládky, dočasné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo
tabule na verejnom priestranstve.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo .
(4) Daňovník písomne požiada obecný úrad o súhlas na užívanie verejného priestranstva
a to pri dočasnom užívaní verejného priestranstva, najneskôr jeden deň pred začatím
užívania verejného priestranstva a pri uskladnení materiálu ( max. v trvaní 2 dní ),
najneskôr v deň umiestnenia skládky.
(5) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb a za umiestnenie stavebného a predajného zariadenia na verejnom
priestranstve v obci sa platí za každý aj začatý 1 m2 plochy 0,050 eur denne.
(7) Daň za užívanie verejného priestranstva vyberie oproti potvrdenke príslušný pracovník Obecného úradu v Náne na základe vydania povolenia o užívaní verejného priestranstva.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.

§ 5
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane je odplatné za ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá na území obce poskytuje služby v ubytovacom zariadení.
(3) Základom dane je počet prenocovaní ubytovanej osoby v ubytovacom zariadení.
(4) Sadzba dane je 0,232 eur za jednu ubytovanú osobu a prenocovanie. Daň pre správcu
vyberá od ubytovanej osoby a ručí za ňu daňovník.
(5) Daňovník začatie činnosti prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámi správcovi dane pre účel registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania ubytovacieho zariadenia.
Zmeny alebo zánik činnosti oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy
tieto skutočnosti nastali.
(6) Daňovník je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní ubytovania,
pričom najneskôr do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka odvedie správcovi dane daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý kalendárny štvrťrok.

§ 6
Daň za predajne automaty
(1) Predmetom dane za sú prístroje a automaty , ktoré vydávajú tovar za odplatu.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov .
(4) Sadzba dane za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok je 66,38 eur.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacie obdobia.
(7) Daňovník oznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
(8) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane , alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave vo VÚB a.s. Nové Zámky , alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.

§ 7
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
(2) Za nevýherné hracie prístroje sa považujú
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje ,elektronické prístroje,
c) automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,38 eur.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.

Čl.II
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1) Miestne daňové konanie začaté pred 1 januárom 2012 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2) Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov .

§ 9
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce
Nána sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach obce Nána na rok
2011 schválené dňa 25.10.2010 uznesením OZ v Náne č. 43/25102010.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach na rok 2012 uznieslo dňa 30.11.2011 uznesením OZ číslo 19/30112011.
(3) Návrh VZN bol zverejnený 11.11.2011 pred rokovaním obecného zastupiteľstva
v súlade s § 6 ods.3 zák. č.369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 10
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1 januára 2012.
Zuzana Matusková, starostka obce 

Cenník za služby
OBEC NÁNA
Cenník služieb poskytovaných obcou platný pre rok 2012

Obec Nána , Obecné zastupiteľstvo v Náne sa v zmysle § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznieslo na tomto cenníku za služby poskytované obcou Nána.
t a k t o :

§ 1
Prenájom priestorov v Kultúrnom dome na ul. Madáchova č 32 ( hlavná sála s javiskom , vestibulu s priestorom hlavného chodu , sociálne zariadenie).
Za užívanie K.D. spoločenskými organizáciami registrovanými v obci sú oslobodené
od poplatkov.
Prenájom platí fyzická a právnická osoba , ktorá požiadala o prenájom .
a to nasledovne :
užívanie kultúrneho domu na 1 hodinu 10 €
užívanie kultúrneho domu na celý deň 100 €
prenájom na celý deň - príplatok za upratovanie 10 €
príplatok za upratovanie sa neplatí v prípade , keď si nájomca zabezpečí
svojpomocné upratovanie. Škody vzniknuté a zistené pri konanom podujatí
hradí nájomca v plnom rozsahu.
Zapožičanie inventáru – taniere a príbory 0,03 €/ ks
Zapožičanie inventáru – poháre 0,02 €/ ks
Zapožičanie inventáru – obrusy 0,05 €/ks
( poznámka : alebo obrusy vrátiť čisté )
Poznámka: Pri znehodnotení inventáru sa účtuje nadobúdacia hodnota zničenej veci.

Poplatok za miestneho rozhlasu platí fyzická a právnická osoba.
1. Za jedno vyhlásenie 2 €
Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií , smútočných oznamov.
Poplatok za užív. verej. priestranstva - predajné miesto 3 €
Poplatok za užívanie domu smútku 7 €
Poplatok za prenájom hrobového miesta 1 miestny hrob 8,50 € ( na 10 rokov )
Poplatok za prenájom hrobového miesta 2 miestny hrob 17 € ( na 10 rokov )

Poplatok za kopírovanie . Poplatok platí fyzická a právnická osoba.
1. za 1 – stranné kopírovanie formátu A4 0,10 € / strana
2. za 2 – stranné kopírovanie formátu A4 0,15 € / strana
3. za 1 – stranné kopírovanie formátu A3 0,20 € / strana
4. za 2 – stranné kopírovanie formátu A3 0,40 € / strana

Predaj smetných nádob. Poplatok platí fyzická a právnická osoba.
Predaj smetných nádob 15 € / ks
(Výmena smet. nádob 1 x za dva roky , prípade skoršej výmeny úhrada plnej výške. )
Obecné zastupiteľstvo v Náne sa uznieslo na tomto cenníku služieb
poskytovaných obcou Nána dňa 30.11.2011 pod číslom uznesenia č. 19/30112011.
a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.Cenník za poskytovanie služby v kempingu*
Obec Nána - rok 2012
Ubytovacie služby, Školská 2 , 943 60 Nána

Ubytovanie v bunkách kempingu* Obec Nána:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 osoba - 1 noc 8 €
1 osoba - 2 a viac nocí 6 €


Ubytovanie v dočasne umiestnených bunkách za každý začatý deň .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 deň 2 €

za vodu
za stočné
za elektr. energiu
za užívanie soc. miestnosti : spolu 3 €/ 1os./deň
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Za dieťa do 10 rokov v 4 a v 2 miestnych chatkách ako 5 a 3 osoba sa platí:
za vodu, za stočné, za elektriku a za užívanie soc. miestnosti 1,50 eur/deň
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ostatní návštevníci užív. verejného priestranstva vrátane soc. zariadenia:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
za stan –––– 2 €/deň + 3 €/ 1 os/deň
za príves –––– 2 €/deň + 3 €/ 1 os/ deň
za dvojstopové motorové vozidlo 1 € /deň
za jednostopové motorové vozidlo 0,50 € /deň
Zuzana Matusková
starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné