•  
  •  

2013

Záverečný účet obce r. 2013

Obsah:

1. Úvod
1.1 základné údaje
1.2 orgány obce
1.3 informácia o účtovnej jednotke
1.4 dôvod zostavenia záverečného účtu
1.5 verejná diskusia

2. Záverečný účet
2.1 údaje o plnení rozpočtu
2.2 bilancia príjmov a výdavkov
2.3 finančné usporiadanie obce
2.4 bilancia aktív a pasív
2.5 fondové hospodárenie
2.6 prehľad o stave a vývoji dlhu
2.7 údaje o hospodárení príspevkových organizácií
2.8 prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
2.9 prehľad o poskytovaných zárukách
2.10 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
2.11 hodnotenie plnenia programov obce


3. Prílohy
3.1 organizačná schéma Obce Nána
3.2 správa audítora o overení účtovnej závierky
3.3 účtovná závierka: 3.3.1 súvaha
3.3.2 výkaz ziskov a strát
3.3.3 poznámky k účtovnej závierke
3.4 finančné výkazy: 3.4.1 výkaz o plnení rozpočtu
3.4.2 fin. výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľad.
a záväzkov subjektu verejn. správy
3.5 stanovisko hlavného kontrolóra
3.6 stanovisko finančnej komisie
3.7 správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

1. Úvod
1.1 Základné údaje
Názov: Obec Nána
Právna forma: právnická osoba zriadená zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov
Sídlo: Madáchova 57, 943 60 Nána
Dátum vzniku: 1. 1. 1991
IČO: 00800279
DIČ: 2021074176
Hlavná činnosť: územná samospráva
starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby obyvateľov obce
usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií
zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obce a pod.
chráni životné prostredie na území obce
schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách
vedie obecnú kroniku
vykonáva činnosti na úseku prenesených a originálnych kompetencií
a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi predpismi.

Podnikateľská činnosť:
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností a prevádzkovanie parkoviska.

Právnická osoba založená účtovnou jednotkou:
Nána Invest, s.r.o. Madáchová 32, Nána, IČO 46121617
Predmet činnosti:
správa bytového a nebytového fondu
prenájom nehnuteľnosti a hnuteľných vecí
poskytovanie obslužných služieb
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2013: 1146

1.2 Orgány obce
Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, ktorý rozhoduje o základných otázkach obce v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zoznam členov obecného zastupiteľstva:
Molnár Dezider
Hopka Imrich
Lengyelfalusy Mária
Khéli Július
Pálinkás Bonifác
Khéli Bálint
Žok Roland
Ľudovít Gálik
Zsolt Budai

Starosta obce: Zuzana Matusková
Je štatutárnym orgánom obce

Zástupca starostu: Dezider Molnár – ktorý bol poverený starostkou obce v zmysle § 13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. zmien

Komisie obecného zastupiteľstva:
Sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, ktoré zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Obec má zriadené dve komisie:
1. Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy obecného majetku, regionálnej politiky, výstavby a územného plánovania. Zoznam členov komisie:
Z radov poslancov: Pálinkás Bonifác, Hopka Imrich, Gálik Ľudovít, Khéli Július
Z radov občanov: Ing.. Bubus Alexander, Ing. Góra Róbert, Ing.Mgr. Matuška Gabriel, Ing. Torňoši Štefan
2. Komisia kultúry, športu a školstva. Zoznam členov komisie:
Z radov poslancov: Lengyelfalusy Mária, Khéli Bálint, Žok Roland, Budai Zsolt
Z radov občanov: Bc. Gyekes Boglárka, Horváth Ervin, Kosztolányiová Margita, Matuska Dionýz, Szénási Judit, Mgr.Hanza Bán Krisztína

Hlavný kontrolór: Rozália Moravčíková

Obecný úrad: zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených OZ – viď prílohu č. 3.1. V roku 2013 obec Nána zamestnávala 22 pracovníkov.

Právne normy: obec sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi normami.
Najvýznamnejšie z nich sú:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 138/1991 Zb. o obecnom majetku v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti obce
a ďalšími zákonmi, ktoré svojim obsahom upravujú činnosť obce.


1.3 Informácia o účtovnej jednotke

OBEC NÁNA sa nachádza pri ústí rieky Hrona a Dunaja, leží asi 2 km od Štúrova. Z regionálneho hľadiska patrí do okresu Nové Zámky v rámci Nitrianskeho kraja. Južnú hranicu tvorí samotné mesto Štúrovo. Zo severu susedí s obcou Kamenný Most, susednými obcami sú obec Obid a Mužla, za riekou Hron leží Kamenica nad Hronom.
Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1157, kde je spomínaná ako obec Ostrihomskej župy. Máme vlastnú zástavu s erbom bývalej šľachtickej rodiny Beszterovcov. Na erbe obce je zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúci strieborný kôň v zlatej zbroji so zlatou ohlávkou, s krkom prebodnutými pierkami, v ľavom hornom rohu štítu je strieborný strapec hrozna na zlatej stopke, čo symbolizuje poľnohospodársky charakter okolia. Zástava je zeleno-žlto-bielej farby.
V decembri 2010 bol obci Nána, darovacou zmluvou MV SR č. 08/1701/227/2010-Dz odovzdaný komplet bývalých kasární. Fyzické odovzdanie majetku sa uskutočnilo 22.12.2010. Prevzatím majetku prešla všetka zodpovednosť a starostlivosť za majetok na obec Nánu.
Vlastnícke práva boli obci Nána povolené dňa 9. 3. 2011, ktorými sa obec Nána stáva výlučným vlastníkom všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na LV č. 466:
1. pozemky celkom o výmere 74 360 m2, všeobecná hodnota pozemkov je 560 674,40 €,
2. stavby /drobné stavby, bytové a nebytové budovy, ploty, vonkajšie úpravy, iné stavby/, kde všeobecná hodnota všetkých stavieb je 2 787 857,63 €.
Dňa 31.1.2011 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, uznesením č. 2, schválilo založenie spoločnosti s ručením obmedzením s názvom Nána Invest, s.r.o., ktorá spravuje majetok obce, prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok, poskytuje obslužné služby pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, poskytuje ubytovacie služby, vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Deň zápisu do obchodného registra je
12. 4. 2011. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, Ing. Štefan Torňoši, ktorý bol zvolený na základe konkurzu. Spoločníkmi Obec Nána. Výška vkladu 5000,- €. Dozorná rada: Ing. Mgr. Gabriel Matuška, Ľudovít Gálik, Dezider Molnár.Výška základného imania 5000,- €.
Pretože správa a údržba nehnuteľnosti obce vedených na LV č. 466 by boli pre obec vysoko finančne a personálne náročné, vo veľkej miere zaťažujúce rozpočet obce, boli prenechané do nájmu obchodnej spoločnosti Nána Invest s. r. o., na základe nájomnej zmluvy schválením uznesenia č. 12 z 30. 5. 2011 poslancami obecného zastupiteľstva.
Dňa 30.4.2012, uznesením č. 23/30042012, poslanci obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 51.500 €, spôsobom nepeňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Obec Nána. Nepeňažný vklad do základného imania pozostáva z nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 466, vedenom Katastrálnym úradom Nitra, správa katastra Nové Zámky, pre katastrálne územie obce Nána, ako budova súp. č. 1152, kotolňa, postavená na parc. reg. „C“ KN č. 1169/8 o výmere 230 m2, ktorého hodnota bola určená znaleckým posudkom č. 20/2012, vypracovaným znalcom Ing. Jurajom Nagyom, dňa 11.4.2012.
Dňa 29. 4. 2013 uznesením č. 31/29042013 poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne, za prítomnosti všetkých poslancov, schválili predaj prevádzkovej budovy č. 19, 6 ks garáží a pozemky o výmere 4019 m2 priamym predajom, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že nehnuteľnosti, ktoré obec predáva spoločnosti I.T.Concordia s.r.o. zhodnotila spoločnosť investíciou vo výške 50 tis. €.
Obec Nána, obecný úrad vedie akruálne účtovníctvo. Obsahové vymedzenie položiek súčastí účtovnej závierky sa nachádza v opatrení MF SR č. MF/25755/2007-31, kde Súvaha, Výkaz ziskov a strát majú presne definovanú štruktúru. Poznámky obsahujú textovú časť a vzorové tabuľky.
V zmysle § 20 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov obecný úrad vypracoval výročnú správu za rok 2012.
Účtovníctvo obce je spracovávané účtovným programom Urbis, firmy MADE s. r. o. Banská Bystrica.

1.4 Dôvod zostavenia záverečného účtu
Povinnosť zostaviť „Záverečný účet“ je pre obec stanovená Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Záverečný účet bol zostavený v súlade s § 16 tohto zákona.

1.5 Verejná diskusia
Verejná diskusia k Záverečnému účtu prebehla v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.
uverejnením záverečného účtu dňa 9. mája 2014 na informačnej tabuli obce
prerokovaním správy vo finančnej komisii 21. mája 2014
prerokovaním a schválením záverečného účtu a výročnej správy na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. mája 2014

2. Záverečný účet
2.1 Údaje o plnení rozpočtu obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet obce ako prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový s tým, že schodok kapitálového rozpočtu bude uhradený finančnými prostriedkami z minulých rokov a z bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012, uznesením č.27/10122012
Zmeny rozpočtu:
prvá zmena schválená dňa 29.7.2013 uznesením č. 35/29072013
druhá zmena schválená dňa 28.10.2013 uznesením č. 37/28102013
tretia zmena schválená dňa 9.12.2013 uznesením č. 38/09122013
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: viď tabuľky v bode 2.2.

2.2 Bilancia príjmov a výdavkov
Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2013 obec Nána bola schopná splácať svoje záväzky v lehote splatnosti.
Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou časťou rozpočtu.
Členenie rozpočtu obce Nána v roku 2013 v €:

Druh
Názov
Schválený
Čerpanie
Pln %
 Príjmy*1
1-bežný rozpočet
437 293.00
414 378.58
95
*2
2-kapitálový rozpočet
94 500.00
94 500.00
100
*3
3-finančné operácie
42 000.00
38 100.00
91
Spolu
 
573 793.00
546 978.58
95
 
Výdaje
*1
1-bežný rozpočet
421 218.00
411 777.91
98
*2
2-kapitálový rozpočet
35 302.00
32 299.26
91
*3
3-finančné operácie
62 337.00
62 335.53
100
Spolu
 
518 857.00
506 412.70
98
Na základe opatrení min. financií SR ktorými sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia je rozpočet obce aj v roku 2013 členený podľa zdrojov financovania /krytia/. V roku 2013 boli nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
Druh
Zdroj
Názov
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln %
Príjmy
1
 1-bežný rozpočet
 111
Zo štátneho rozpočtu
24 804.00
26 043.00
26 042.47
100
 
11T1
ESF- (prostriedky EÚ)
0.00
88.00
87.79
100
 
11T2
ESF - spoluf. zo ŠR
0.00
16.00
15.47
97
 
41
Vlast.zdroje-vlast.príjmy
371 750.00
406 816.00
383 902.85
94
 
71
Iné zdroje
0.00
4 330.00
4 330.00
100
*1
 
1-bežný rozpočet
396 554.00
437 293.00
414 378.58
95
2
 
2-kapitálový rozpočet

43
Vlastné zdroje - z predaja
0.00
94 500.00
94 500.00
100
*2
 
2-kapitálový rozpočet
0.00
94 500.00
94 500.00
100
3
 
3-finančné operácie
46
Vlastné zdroje - iné
16 597.00
37 000.00
37 000.00
100

41
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...)
5 000.00
5 000.00
1 100.00
22
*3
 
3-finančné operácie
21 597.00
42 000.00
38 100.00
91
Spolu

418 151.00
573 793.00
546 978.58
95
 
Výdaje
 1
 1-bežný rozpočet
111
Zo štátneho rozpočtu
24 754.00
26 043.00
26 042.63
100
 
11T1
ESF (prostriedky EÚ)
0.00
22.00
44.04
200
 
11T2
ESF - spoluf. zo ŠR
0.00
4.00
7.76
194
 
41
Vlast.zdroje-vlast.príjmy
363 913.00
390 819.00
381 353.48
98
 
71
Iné zdroje
0.00
4 330.00
4 330.00
100
*1
 
1-bežný rozpočet
388 667.00
421 218.00
411 777.91
98
2
 
2-kapitálový rozpočet

43
Vlastné zdroje - z predaja
0.00
35 302.00
32 299.26
91
 
46
Vlastné zdroje - iné zdroje
10 000.00
0.00
0.00

*2
 2-kapitálový rozpočet
10 000.00
35 302.00
32 299.26
91
3
 
3-finančné operácie
41
Vlast.zdroje-vlast.prijmy
0.00
8 740.00
8 739.53
100

43
Vlastné zdroje - z predaja
0.00
16 597.00
16 596.00
100
 
46
Vlastné zdroje - iné
16 597.00
37 000.00
37 000.00
100
*3
 
3-finančné operácie
16 597.00
62 337.00
62 335.53
100
Spolu
 
 
415 264.00
518 857.00
506 412.70
98


111 – zdroj financovania štátny rozpočet
Zo štátneho rozpočtu je financovaný prenesený výkon štátnej správy na úsekoch:
Krajský stavebný úrad Nitra: stavebný poriadok, Obvodný úrad Nitra, odbor školstva: základná škola, vzdelávacie poukazy, materská škola. Zároveň obecnému úradu v Náne bola poskytnutá dotácia z Úradu práce soc. vecí a rod. Nové Zámky na školské potreby, stravovanie detí. Obvodný úrad životného prostredia Nitra: ochrana životného prostredia, Min. vnútra SR prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a sčítanie obyvateľov, domov a bytov, Minist.dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR: riešenie kritického stavu miestnych komunikácií, Min.financií SR: na základe uznesenia vlády - úprava platov zamestnancov reg.školstva - nepedagogickým zamestnancom a Voľby VÚC.


11T1 – zdroj krytia Európsky sociálny fond prostriedky EÚ
11T2 – zdroj krytia Európsky sociálny fond – spolufinancovanie so ŠR
Ku koncu roka 2012 bola uzatvorená Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení dobrovoľníckej služby v zmysle operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia v oblasti podpory zamestnanosti. Obec použila finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s ochranou životného prostredia a službách v oblasti vzdelávania, ktorých výška bola rozdelená: 85 % z ESF – prostriedky EÚ a 15 % ESF – spolufinancovanie so ŠR. Dohoda bola uzatvorená do konca februára 2013.


43 – vlastné zdroje z predaja majetku
V roku 2013 obec predala nehnuteľnosti – pozemky a stavby spoločnosti I.T.Concordia, a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že žiadateľ zhodnotil budovu investíciou vo výške 50 tis. Eur. Zároveň obec predala časť opotrebovaného majetku z podnikateľskej činnosti obce – poskytovanie ubytovania v prenosných bunkách. Získané finančné prostriedky použila na nákup výpočtovej techniky formou finančného prenájmu, rekonštrukciu verejného osvetlenia, nákup solárneho panelu, prípravnú dokumentáciu k nájomným bytom a splátku istiny poskytnutého úveru na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice, ktorý bol použitý v predchádzajúcich rokoch /viď. tab. č. 2 – kapitálový rozpočet/


41 – vlastné zdroje obce
Vlastnými zdrojmi financovania obce v roku 2013 boli príjmy z miestnych daní a poplatkov, úrokov z účtov finančného hospodárenia a terminovaného vkladu, prenajatých nehnuteľností, podiely z výnosov dane fyzických a právnických osôb. Bežné príjmy boli použité na režijné výdavky, príspevky, mzdy a odvody z miezd obecného úradu, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu, na kultúrnu a ekonomickú činnosť a na poskytnutie pôžičky Nána Investu, s.r.o. ktorá je dcérskou účtovnou jednotou obce so 100% účasťou.


46 – iné zdroje /použitie peňažného fondu/
Min. financií SR vypracovalo pre obce informáciu o použití kódov zdrojov financovania pre obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. V roku 2013 obec poskytla pôžičku Nána Investu, s.r.o. ktorá je dcérskou účtovnou jednotou obce so 100% účasťou. Pôžička bola poskytnutá z ušetrených finančných prostriedkov z roku 2009, kedy bol rozpočtový výsledok hospodárenia obce -179346,18 €. Mínusový výsledok hospodárenia bol z dôvodu investovania poskytnutého úveru Prima Bankou na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice. Kde príjem poskytnutého úveru nie je súčasťou výsledku hospodárenia obce. /viď tab. č. 4 – finančné operácie/


71 – Iné zdroje /cudzie zdroje/
V rámci mimorozpočtových zdrojov obec Nána obdržala na deň detí granty od podnikateľských subjektov vo výške 445 €, na deň obce 100,- € a od Nitr. Samosprávneho kraja na deň obce 250,- € a na dni športu 100 €. Nadácia pre deti Slovenska poskytla obci Nána finančný príspevok vo výške 3435,- € na realizáciu projektu „Kto cvičí, je šťastný“, vrámci ktorého boli zakúpené pre deti materskej školy hojdačky, detské ihrisko, pieskovisko, futbalové brány a lopty.

Sponzori, ktorí poskytli obci Nána vecné a finančné granty: TAXI 3, Stinet s.r.o., BSV pack, Pohori Tamás, Krupica Martin, Palicska Jutka, Khéli Gabriela, Presstel, Béres József, Hindi Erika, Galgóc Tímea, Mihalko Karol, Kormos Attila, Molnár pékség, Hopka Margit, Jederník Anna, Ferenc Vendelín.

V roku 2013 boli zaslané nasledovné žiadosti o dotácie:

1. Nitriansky samosprávny kraj
Deň obce
žiadané prostriedky: 500 €
schválené: 100 €
2. Nitriansky samosprávny kraj
Športom pre zdravie – futbalový turnaj medzi obcami s názvom Nána
Žiadané: 1.660 €
schválené: 220 €
3. Úrad práce soc.vecí a rodiny: príspevok k zamestnaniu nezamestnaných pri menších obecných službách a príspevok k zamestnaniu dlhodobonezamestnaných občanov.
4. Ministerstvo vnútra SR sekcia krízového riadenia: na riešenie obťažujúcej situácie kalamitného výskytu komárov
- žiadané: 2.000€
- schválené: 0
5.Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Brussel: Europe for Citizens Programme 2007-2013 – Town twinning Citizens – Deň obce
- žiadané:9.000€
- schválené: 0
6. Nadácia pre deti Slovenska – Materská škola
- žiadané: 5.000€
- schválené: 3.435€
7. Ministerstvo školstva SR cez Obvodný úrad Nitra: výmena okien ZŠ s VJM Nána
- žiadané: 21.298€
- schválené: 0
Z celkového čerpania rozpočtu obce Nána v roku 2013 predkladáme:

1. čerpanie rozpočtu v rámci kempingu v Náne v eurách:

Druh
Funč.kl.
Ekon.kl.
Názov
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln %
Príjmy
1
1-bežný rozpočet
 133012
Za už.ver.pries.
10 000.00
10 000.00
7 262.15
73
 133012
Za už.ver.pries.parkovanie
0.00
717.00
0.00
0
 133013
odvoz odpadu camp
300.00
300.00
0.00
0
 223001
ost.služ.prefa voda, elektr.
1 000.00
1 000.00
0.00
0
 223001
predaj mater. camp
0.00
1 650.00
173.00
10
*1
1-bežný rozpočet
11 300.00
13 667.00
7 435.15
54
2
2-kapitálový rozpočet
 233001
Z predaja buniek
0.00
1 500.00
1 500.00
100
*2
 2-kapitálový rozpočet
0.00
1 500.00
1 500.00
100
Spolu
11 300.00
15 167.00
8 935.15
59
Výdaje
 1
 1-bežný rozpočet
 04.7.3
611
Tarifný plat
10 000.00
9 784.00
8 220.41
84
 04.7.3
621
Poistné do Všeob.zdrav.pois.
0.00
100.00
21.28
21
 04.7.3
623
Poistné do ost.zdrav.poisť.
1 000.00
1 000.00
791.37
79
 04.7.3
625001
Na nemocenské poistenie
140.00
140.00
116.56
83
 
04.7.3
625002
Na starobné poistenie
1 400.00
1 400.00
1 167.38
83
 
04.7.3
625003
Na úrazové poistenie
80.00
80.00
66.58
83
 
04.7.3
625004
Na invalidné poistenie
300.00
300.00
250.04
83
 
04.7.3
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
100.00
100.00
83.16
83
 
04.7.3
625007
Na poistenie do rezerv.fondu sol.
415.00
415.00
396.01
95
 
04.7.3
632001
Energie
3 000.00
3 000.00
3 006.75
100
 
04.7.3
632002
Vodné, stočné
160.00
176.00
177.10
101
 
04.7.3
632003
Poštové a telekom.služby
70.00
132.00
114.77
87
 
04.7.3
633006
Všeobecný materiál
1 000.00
438.00
199.21
45
 
04.7.3
633006
čistiace potreby
50.00
50.00
13.96
28
 
04.7.3
633015
Palivá ako zdroj en.-kosenie
300.00
0.00
0.00
 
 
04.7.3
635006
údržba objektov alebo ich častí
200.00
303.00
303.32
100
 
04.7.3
637003
Propagácia, reklama a inzercia
150.00
60.00
0.00
0
 
04.7.3
637004
odvoz odpadu žumpa
250.00
503.00
502.75
100
 
04.7.3
637011
rozbor vody
20.00
61.00
61.20
100
*1
 
 
1-bežný rozpočet
18 635.00
18 042.00
15 491.85
86
Spolu
 
 
 
18 635.00
18 042.00
15 491.85
86
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami kempu k 31.12.2013: -6556,70 €.
1. čerpanie kapitálových výdavkov v eurách:
Funč.kl.
Ekon.kl.
Zdroj
Názov
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln %
 2-kapitálový rozpočet
233001
43
predaj budov a pozemkov
0.00
93 000.00
93 000.00
100
 
233001
43
Z predaja buniek
0.00
1 500.00
1 500.00
100
 
2-kapitálový rozpočet
0.00
94 500.00
94 500.00
100
 
0.00
94 500.00
94 500.00
100
 
2-kapitálový rozpočet
 06.2.0
713002
43
Výpočtovej techniky
0.00
316.00
316.16
100
06.2.0
716
43
Nájomne byty
0.00
5 000.00
1 996.60
40
06.2.0
717001
43
Rekonštrukcia ver.osv.
0.00
25 000.00
25 000.00
100
06.2.0
717001
43
solárna energia
0.00
2 586.00
2 586.50
100
06.2.0
717003
43
Rekonsštrukcia kultúrneho domu
0.00
2 400.00
2 400.00
100
06.2.0
717003
46
kanalizácia obecného majetku
10 000.00
0.00
0.00
 2-kapitálový rozpočet
10 000.00
35 302.00
32 299.26
91
 10 000.00
35 302.00
32 299.26
91
2. prijaté transfery zo štátneho rozpočtu v eurách:

Ekon.kl.
Zdroj
Názov
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln %
1-bežný rozpočet
 312001
111
VÚC voľby transfer zo ŠR
0.00
918.00
918.05
100
312001
111
školské potreby
67.00
83.00
83.00
100
312001
111
transfer zo ŠR orig.kom.mzdy
0.00
2 205.00
2 205.00
100
312001
111
transfer zo ŠR oprava MK
0.00
2 208.00
2 207.64
100
312001
111
materská škola - transfer zo ŠR
800.00
1 395.00
1 395.00
100
312012
111
ZS s VJM
21 440.00
16 946.00
16 946.00
100
312012
111
stravovanie deti UPSVR
240.00
398.00
397.76
100
312012
111
pozemné komunikácie
65.00
0.00
0.00
 
312012
111
ZS s VJM - soc.
0.00
67.00
67.00
100
312012
111
Zo št.rozp.- vzdelávacie poukazy
232.00
267.00
267.00
100
312012
111
stav.agenda, živ. prostr.
1 550.00
1 165.00
1 165.30
100
312012
111
Hlásenie pobytu
410.00
391.00
390.72
100

1-bežný rozpočet
24 804.00
26 043.00
26 042.47
100
Poznámka: Vo výdavkovej časti rozpočtu boli prijaté transfery použité na bežné výdavky, a to napr. na celkovú cenu práce, energie, materiál a služby.
V roku 2013 navštevovalo základnú školu s vyuč. jaz. maď. 8 žiakov. Nakoľko prijatý transfer zo štátneho rozpočtu nepostačoval na pokrytie nákladov súvisiacich s vyučovacím procesom, časť nákladov vo výške 8412,85 € bolo vyfinancovaných z obecného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdové a prevádzkové náklady.

3. Finančné operácie: obec
Druh
Funč.kl.
Ekon.kl.
Zdroj
Názov
Schválený
Upravený
Čerpanie
Pln %
Príjmy
3-finančné operácie
 411006
41
Vratka pôž. NI
5 000.00
5 000.00
1 100.00
22
 454001
46
splátka istiny - úver
16 597.00
0.00
0.00
 454001
46
Návratná fin.vypomoc NI
0.00
37 000.00
37 000.00
100
*3
 3-finančné operácie
21 597.00
42 000.00
38 100.00
91
Spolu
21 597.00
42 000.00
38 100.00
91
Výdaje
3
3-finančné operácie
 01.1.1.6
824
41
Spl. fin. prenájmu počítačov
0.00
440.00
439.53
100
 01.7.0
821005
43
Splátka istiny úver Hviezd.ul.
0.00
16 597.00
16 596.00
100
 
01.7.0
821005
46
Splátka istiny úver Hviezd.ul.
16 597.00
0.00
0.00
 
04.9.0
813002
41
Návr.fin.výpomoc-Nána Invest s.r.o.
0.00
8 300.00
8 300.00
100
 
04.9.0
813002
46
Návr.fin.výpomoc-Nána Invest s.r.o.
0.00
37 000.00
37 000.00
100
*3
 3-finančné operácie
16 597.00
62 337.00
62 335.53
100
Spolu
 16 597.00
62 337.00
62 335.53
100
Príjmové finančné operácie: Zostatok finančných prostriedkov – obec, z predchádzajúcich rokov spolu: 37000 €, vrátenie pôžičky NI s.r.o.: 1100,00 €.
Výdavkové finančné operácie: splátka istiny z predaja majetku 16597,00 €, nájomné počítačov 439,53 €, poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nána Invest, s.r.o. z predchádzajúcich rokov vo výške 37000,00 € a zo zdrojov roku 2013: 8300,00 €.
Podrobné údaje o plnení rozpočtu obce Nána podľa rozpočtovej klasifikácie je obsiahnuté vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu obce č. FIN 1-04 - príloha č.3.5.3 tejto správy.

2.3 Finančné usporiadanie obce za rok 2013
Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a VÚC v znení neskorších predpisov sa prevod zúčtovania príjmov a výdavkov za rok 2013 zisťuje ako rozdiel prijatých rozpočtových príjmov a vydaných rozpočtových výdavkov.

V zmysle § 16 ods. 8 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov Obec Nána vykazuje prebytok rozpočtu /kladný rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov/:
Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2013
Hospodárenie obce
Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu
414378,58
Bežné výdavky spolu
411777,91
Bežný rozpočet
2600,67

Kapitálové príjmy spolu
94500,00
Kapitálové výdavky spolu
32299,26
Kapitálový rozpočet
62200,74
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
64801,41

Vylúčenie z prebytku
0
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
64801,41
Príjmy z finančných operácií
38100,00
Výdavky z finančných operácií
62335,53
Rozdiel finančných operácií
-24235,53


Na základe uvedených skutočnosti, obec Nána vykazuje prebytok rozpočtu v sume 64801,41 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú predmetom tvorby rezervného fondu vo výške : 64801,41 €.

Zostatok finančných operácií vo výške 24235,53 € bol použitý na splátku úveru, finančný prenájom a návratnú finančnú výpomoc.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 40565,88 €.
2.4 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

A K T Í V A
Názov
ZS k 1.1.2013
KZ k 31.12.2013
Majetok spolu
4546963,40
4433850,30
Neobežný majetok spolu
4318426,77
4134074,27
z toho :


Dlhodobý nehmotný majetok
0
0
Dlhodobý hmotný majetok
4020652,50
3792100,00
Dlhodobý finančný majetok
297774,27
341974,27
Obežný majetok spolu
226265,90
297632,14
z toho :


Zásoby
184,50
315,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS
1863,15
3149,63
Dlhodobé pohľadávky
120330,24
178068,13
Krátkodobé pohľadávky
14043,11
24871,65
Finančné účty
89844,99
91227,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
0
Časové rozlíšenie
2270,64
2143,89

P A S Í V A
Názov
ZS k 1.1.2013
KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu
4546963,40
4423850,30
Vlastné imanie
1012282,63
1062353,28
z toho :


Oceňovacie rozdiely
-10497,34
-10497,34
Fondy


Výsledok hospodárenia
1022779,97
1072850,62
Záväzky
228827,55
218613,06
z toho :


Rezervy
14861,80
13753,70
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0
0
Dlhodobé záväzky
444,90
2023,59
Krátkodobé záväzky
17120,85
23031,77
Bankové úvery a výpomoci
196400,00
179804,00
Časové rozlíšenie
3305853,22
3152883,96


Súvaha
V súvahe sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Obsahové vymedzenie položiek súvahy nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovnom rozvrhu.
Podrobné údaje obsiahnuté vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 tvoria prílohu tejto správy č. 3.3.1.

Výkaz ziskov a strát
Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie za hlavnú a podnikateľskú činnosť obce. Účtovný výsledok hospodárenia v obci vzniká ako rozdiel výnosov obce a zodpovedajúcich nákladov obce. Výsledok hospodárenia obce Nána za účtovné obdobie roku 2013 po zdanení v hlavnej činnosti je 78138,96 € a v podnikateľskej činnosti 0.
Podrobné údaje obsiahnuté vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 tvoria prílohu tejto správy č.3.3.2

Poznámky
Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky. Účtovná jednotka je povinná informovať v poznámkach zmenu účtovných zásad a účtovných metód. rezerv a opravných položiek. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Poznámky sú vypracované v textovej a tabuľkovej časti.
Podrobné údaje obsiahnuté v Poznámkach tvoria prílohu tejto správy č. 3.3.4.

Komentár k výsledku hospodárenia za rok 2013 /vybrané ukazovatele/:

K 31. 12. 2013 obec Nána vykazuje nasledovné zostatky finančných prostriedkov v €:


Bežné účty
Účet
banka
Spolu
169626172/0200
221001
VUB - BU
25349.62
8227832/5200
221002
OTP - BU
480.02
3802794002/5600
221003
PB - BU
19727.60
3802791004/5600
221004
PB - BU
75.13
3802798601/5600
221005
PB - BU
7153.84
3802795005/5600
221007
PB - dep
205.97
8419279/5200
221011
OTP - fond
37804.26
 
 
 
90796,44
Pokladne spolu
 
 
430,56
spolu:
 
 
91227,00
pohľadávka – el.ener.
 
 
2285,46
spolu s pohľ.
 
 
93512,46
 
 
 
 
3802790701-01/5600
461001
úver dlh.
--163208,00
3802790701-01-1/5600
461101
úver kratk.
-16596,00


Na účtoch v bankách je stav finančných prostriedkov nasledovný:

Výsledok hospodárenia roku 2013: 40565,88 €
Rezervný fond: 52153,86 €
Sociálny fond: 365,52 €
Spolu: 93085,26 €
Nerozpočtované prostriedky. 504,29 €


Najväčšími dlžníkmi dane z nehnuteľnosti sú:

Právnické osoby:

Nad 1000 € do 3319 €:
Profmat s.r.o. Uvedenej spoločnosti boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatku.
Nad 3319 € do 16597 €:
PD Kamenica n/Hronom t. č. v konkurze. Obec Nána zaslala prihlášku na konkurz v roku 1999. Pohľadávka sa javí ako ťažko vymožiteľná pre nedostatok majetku. Na túto pohľadávku bola vytvorená opravná položka.

Fyzické osoby:

Nad 3319 € do 16597 €:
Kormos Attila - Berek I. : boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatku na daň z nehnuteľnosti. Na výšku nedoplatku je rozpracovaný a podpísaný splátkový kalendár.

Dlžníkmi dane z nehnuteľnosti sú občania, ktorí žijú so svojimi rodinami na hranici životného minima, poberajú sociálne dávky. Všetci boli písomne vyzvaní na úradu nedoplatkov, ktoré začiatkom roka aj uhradili. S jednou rodinou je spísaný splátkový kalendár a jednou rodinou daň z nehnuteľnosti je nevymožiteľná, pretože nemajú na mene žiadne vlastníctvo. Prípad sa rieši právnou formou.

Daň za užívanie verejného priestranstva:

Právnické osoby:
Nad 332 € do 1660 €
Žrebčín Nový Tekov š.p. bol síce zrušený, ale jeho právnym nástupcom v plnom rozsahu je Žrebčín Nový Tekov a.s. ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7. 4. 1997.

V mesiaci máj 2002 bol zaslaný exekučný príkaz do Istrobanky Levice za účelom vymáhania nedoplatku za užívanie verejného priestranstva. Vo februári 2003 Obec Nána obdržala oznámenie od uvedenej banky, že účet povinného bol v mesiaci január 2003 zo strany banky zrušený. Pravdepodobne táto čiastka bude nevymáhateľná. Na uvedenú pohľadávku bola vytvorená opravná položka.

Nad 3319 € do 16597 €:
MANAZ s. r. o. Veľký Dvor. Od roku 1999 je spoločnosť v konkurze. Správca konkurznej
podstaty zobral platobné výmery na vedomie. V prípade úspešného speňaženia konkurznej podstaty budú pohľadávky uspokojené v rozvrhovom uznesení pri ukončení konkurzu. Na uvedenú pohľadávku bola vytvorená opravná položka.

Fyzické osoby:
Nad 332 € do 1660 €
Puskailer Peter: výška nedoplatku a všetky dokumenty súvisiace s užívaním verejného priestranstva boli zaslané na exekúciu. Ďaľšími dlžníkmi za užívanie verejného priestranstva ku koncu roka 2013 sú: Bakai Peter, Vnenčáková Drahomíra, Benke Daniel.


2.5 Fondové hospodárenie

Na základe skutočností roku 2012 Obec Nána vykazovala prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 18959,94 €, ktorý bol predmetom tvorby rezervného fondu v plnej výške, schválením celoročného hospodárenia obce a tvorbou rezervného fondu, uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/27052013.
Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na bankových účtoch. O použití a tvorbe rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V účtovníctve je vedená pomocná evidencia o jeho tvorbe a použití.


Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2013
33193,92
Prírastky - z prebytku hospodárenia
18959,94
Úbytky - použitie rezervného fondu :
0
- krytie schodku hospodárenia
0
- ostatné úbytky
0
KZ k 31.12.2013
52153,86Sociálny fond

Na základe zákona o sociálnom fonde a zmien postupov účtovníctva bol sociálny fond tvorený mesačne povinným prídelom vo výške 1.25 % z hrubých miezd pracovníkov obce /bez mzdových náhrad/.
Čerpanie sociálneho fondu: príspevok na stravovanie zamestnancov, regenerácia pracovných síl, príspevok na dopravu – zamestnanci MŠ a ŠJ, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, ostatné čerpanie.
Tvorba a použitie sociálneho fondu je anal. členené, pretože pracovníci materskej školy a školskej jedálne majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom.


Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2013
444,90
Prírastky - povinný prídel - %
1341,81
Úbytky - závodné stravovanie
831,19
- dopravné
130,00
- ostatné úbytky
460,00
KZ k 31.12.2013
365,52


2.6 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
voči dodávateľom 5570,42 €
voči štátnemu rozpočtu 964,86 €
voči zamestnancom 9375,50 €
- voči poisťovniam 5947,33 €
- voči lízingovej spoločnosti 2560,49 €
- voči Prima Banke Slovensko 179804,00 €

Obec uzatvorila v r. 2013 lízingovú zmluvu na nákup osobných počítačov.Obec Nána v roku 2013 splácala istinu poskytnutého úveru z roku 2009
Prima Bankou, a.s. nasledovne:
Popis
Poč.stav

 
presunyKonečný stav
 
k 01.01.2013
Má dať
Dal
k 31.12.2013
Prima Banka – Bank.úver
-179804,00


16596,00163208,00
Dlh.úver-spl.do 31.12.nasl.roka
-16596,00
16596,00

-16596,0016596,00
 
-196400,00
*16596,00

179804,00


Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/09072009 schválilo čerpanie investičného úveru na rekonštrukciu obecných pozemných komunikácií - Nána, ul. Hviezdoslavová 1. etapa. Úver bol poskytnutý Prima bankou Slovensko. Zábezpeka úveru formou vlastnej vista biankozmenky a poukazovaním podielových daní na účet obce, ktorý je vedený v uvedenej banke. Obec vyčerpala úver v mesiaci október 2009. Splátky istiny úveru sú rovnomerné vždy k 27. dňu mesiaca vo výške 1383,- €. Splátky úrokov úveru sú pravidelné mesačné k 1. dňu kalendárneho mesiaca. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 3-mesačného euriboru + úrokové rozpätie 1,20 % p. a. Amortizácia úveru: 19.8.2024. Na základe postupov účtovníctva bolo potrebné vyčleniť a zaúčtovať splátky úveru na rok 2013 z celkového úveru samostatne na novovytvorený analitický účet, ktorý sa na základe postupov účtovníctva vykazuje v súvahe ako krátkodobý úver.


2.7 Hospodárenie príspevkovej organizácie

Obec Nána nemá vytvorenú príspevkovú organizáciu.


2.8 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov  


Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- 1 -
Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 3 -
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )


- 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky
5500 €
5 500 €
0
Canoe team – bežné výdavky
800 €
800 €
0
ZO Csemadok Nána – bežné výdavky
500 €
500 €
0
OZ Rodná zem – bežné výdavky
150 €
0
150 €
OZ Úsmev našich detí -- bežné výdavky
150 €
150 €
0
ZŤSP - - bežné výdavky
150 ®
150 €
0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.2.9 Poskytnuté záruky

Obec Nána neposkytla v roku 2013 žiadne záruky právnickým ani fyzickým osobám.


2.10 Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Obec Nána v roku 2013 vykonávala podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia..
Obecné zastupiteľstvo v Náne uznesením číslo 30/15062009 schválilo vykonávanie ohlasovacej živnosti: ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností a parkovacie služby a zriadenie prevádzkarne pre výkon podnikateľskej činnosti na ul. Školskej č. 2 v Náne.
Nakoľko prevádzkovanie autocampingu je pre obec značne nákladovou položkou zaťažujúcou obecný rozpočet, obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/29042013 schválilo predaj obecných chatiek aj so zariadením, ktoré sú vo vlastníctve obce. Dňa 9.12.2013 uznesením č. 38/09122013 poslanci OZ schválili pozastavenie živnosti na prevádzku kampingu do 31.12.2014.
Predmetom podnikania zostalo len poskytovanie parkovacích služieb
V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady 717,00 €
Celkové výnosy 717,00 €
Hospodársky výsledok 0

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a evidujú sa na samostatných analytických účtoch.


2.11 Hodnotenie plnenia programov obce

Obecné zastupiteľstvo v Náne uznesením číslo 27/10122012 schválilo na rok 2013 programový rozpočet v štruktúre deviatich programov.

Podrobné hodnotenie plnenia programov obce tvoria prílohu tejto správy.


Zuzana Matusková
Starostka obceVypracovala: V. Krupicová
Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné