•  
  •  

2010

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2010
V Ś E O B E C N E  Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E  N Á N A  O   D A N I   Z N E H N U T E Ľ N O S T Í
č. 1/2010 na kalendárny rok 2010

Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods 4,5 a 6, § 8 ods. 2 , § 12 ods. 1,2 a 3 , § 16 ods. 1,2 a 3 § 17ods. 2,3,4 a 7 § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov u s t a n o v u j e
§ 1
Z Á K L A D N É U S T A N O V E N I E
1/ Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2010
d a ň  z   n e h n u t e ľ n o s t i .
2/ Toto všeobecné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Nána v zdaňovacom období roku 2010.
Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Predmet dane, základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri Nána vedené na Katastrálnom úrade Nitra , Správa katastra Nové Zámky , v nasledovnom členení:
a/ orná pôda , chmeľnice , vinice , ovocné sady
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t.j. 0,8915 € za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b/ trvalé trávne porasty
–––––––––––––––––––––-
Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pôdy , uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t.j. 0,1819 € za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
c/ záhrady
––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 1,8589 € za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d/ lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25% zo základu dane .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e/ rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR.
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,25 % zo základu dane .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––
f/ zastavané plochy a nádvoria
––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t.j. 1,8589 € za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
g/ stavebné pozemky
–––––––––––––––––––
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 18,5886 € za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50 % zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
h/ ostatné plochy / okrem stavebných pozemkov /
Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákonu – t.j. 1,8589 € za 1 m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,50% zo základu dane.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––
2/ Základ dane uvedený v § 2 ods. 1 vo všetkých bodoch sa zaokrúhľuje nadol.
Čl. II.
D A Ń   Z O  S T A V I E B
§ 3
Predmet dane , základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastri Nové Zámky v nasledovnom členení :
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
Základom dane je výmera zastavanej plochy m2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,060 € za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2.
Upravená ročná sadzba dane je : 0,093 € za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,232 € za každý aj začatý m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,279 € za každý aj začatý m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––-–––––––––––-
e/ priemyselné stavby stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je: 0,531 € za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2
Upravená ročná sadzba dane je : 1,162 € za každý aj začatý m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
Základom dane je výmera zastavanej plochy vm2
Upravená ročná sadzba dane je : 0,199 € za každý aj začatý m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2/ Upravená sadzba dane uvedená v § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,050 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie/podzemné aj nadzemné/podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Čl. III.
D A Ň   Z   B Y T O V
§ 4
Predmet dane , základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastnícstva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytovépriestory.
2/ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2
3/ Upravená ročná sadzba dane je:0,050 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Čl. IV.
§ 5
Zníženie dane
1/ Správca dane poskytuje zníženie dane :
a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve držiteľa preukazu občana s ťažkým
 zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé bývanie na základe jeho žiadosti.
b/ od dane z pozemkov sú oslobodené na dobu 5 rokov pozemky s výnimkou pozemkov v zastavanej časti 
obce, na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne na podanie daňového priznania k
dani z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie . Na žiadosti obdržané po termíne sa prihliada iba
od ďalšieho zdaňovacieho obdobia , t.j. od januára nasledujúceho roka . Žiadosti o poskytnutie
zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP podávajú daňové subjekty iba raz pre
všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov u ktorých nastala zmena v okolnostiach
rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od
zdaňovacieho obdobia , ktoré nasleduje po roku, v ktorom občan preukaz obdržal.
2/ Ak predmet zníženia dane je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytuje
iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie.
Čl. V
Platenie dane
§ 6
1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti na rok 2010 je splatná štyroch rovnakých splátkach
a to :
1 splátka do 31. mája bežného roka ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 16,597 € a právnickej osobe 165,970 € splatná naraz. 2 splátka do 31.júla, 
3 splátka do 30 septembra a 4 splátka do 30 novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
Daň vyrubená podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľuje nadol.
Čl. VI.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká 1 januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období 
v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom 
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2/ Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1 januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny 
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2009 schválené dňa 24.11.2008 uznesením
OZ v Náne č. 22/24112008.
Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2010 sa dokončí podľa doterajších predpisov . Vznik a zánik daňovej 
povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o daní z nehnuteľností na rok 
2010 uznieslo dňa 24.11.2009 uznesením OZ číslo 35/24112009.
3) Návrh VZN bol zverejnený 5.11.2009 pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ČL. VIII.
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.
Zuzana Matusková, starostka obce
Nána dňa 30.11.2009Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1,2,3,4,5,6 , § 77 až § 83 a § 103, ods. 1 a 2 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov   v y d á v a    pre katastrálne územie obce Nána .
Všeobecné záväzne nariadenie obce Nána o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2010 na kalendárny rok 2010
Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára
2010 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. I.
Základné ustanovenia
1.) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem 
elektroodpadov , ktoré vznikajú na území obce Nána. Poplatky spravuje obec a príjmom jeho rozpočtu.
Čl. II.
Poplatník
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
Poplatníkom je :
a, fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva byt , nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 
okrem lesného pozemku a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.
b, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
c, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania .
2.) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 ) písm. a ) žije v spoločnej domácnosti plnenie povinnosti poplatníka 
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
3) Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho 
zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Čl. III.
Ohlasovaciu povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1) Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na vecne príslušnom oddelení Obecného úradu v Náne 
do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, 
ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti , ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, 
za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2.) Poplatník podľa Čl. II. Ods. 1 písm. a, v ohlásení uvedie:
a, svoje meno , priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje ) ak je poplatníkom osoba podľa Čl. II. Ods. 1 písm. a, alebo písm. b. a c. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo.
b, identifikačné údaje iných osôb za ne plní povinnosti poplatník v čl. II bod 2.
C, údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, 
ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3,) Poplatník podľa Čl. II. odsek 1 písm. b, a písm. c) v ohlásení uvedie:
a) svoj názov alebo obchodné meno sídlo alebo miesto podnikania , identifikačné číslo.
b.) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku , za ktoré mu vzniká poplatková povinnosť
4.) Poplatník je oprávnený podať hlásenie aj v prípade , ak :
a, zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená, a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti.
Čl. IV.
Sadzba poplatku
1.) Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň.
a/ najmenej 0,007 € a najviac 0,110 € za osobu a kalendárny deň ak v obci nie je zavedený množstvový zber
b/ sadzba poplatku za osobu na kalendárny rok a kalendárny deň sa stanovuje vo výške:
A/ sadzba poplatku je 0,054 € za osobu a kalendárny deň
B/ koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 0,42
Čl. V
Splatnosť poplatku
1) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa Čl. II. odsek 1 písm. a,) je určená takto:
a.) poplatok do 16,597 € splatný do 31. marca.
b.) poplatok za celý kalendárny rok vo výške nad 16,597 € je splatný v štyroch
rovnakých splátkach a to do 31. marca , do 30 júna, do 30 septembra a do
30 novembra príslušného kalendárneho roka.
2.) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa Čl. II. odsek 1) písm. b.) a c.) je určená takto:
a.) poplatok do 165,970 € splatný do 31. marca .
b.) poplatok za celý kalendárny rok vo výške nad 165,970 € je splatný
v štyroch rovnakých splátkach a to do 31.marca, do 30 júna do 30 septembra a do 30 novembra príslušného 
kalendárneho roka.
3.) Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy , ak je vyšší ako je uvedený v odseku 1 a odseku 2 .
4.) Poplatník uhradí vyrubený poplatok na účet obce uvedený v platobnom výmere alebo poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu v Náne.
Čl. VI.
Oslobodenie od poplatkov a zníženie poplatku
1.) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov:
a.) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí - potvrdenie o pobyte v zahraničí, čestné prehlásenie na prechodnom pobyte mimo svojho trvalého bydliska.
b.) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
- doklad o výkone vojenskej služby
c.) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich dní - čestné prehlásenie.
V rámci zmiernenie alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca poplatku odpustiť. Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi poplatku právnické a fyzické osoby najneskôr 
do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa zročnosti splátky poplatku. Prípady , kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú:
- osoby študujúce mimo obce na základe predloženia potvrdenia o návšteve školy a študentského domova 
mládeže, resp. potvrdenie o návšteve denného štúdia u vysokoškolákov
- držitelia preukazu ZŤP ZŤP/S na základe predloženia ich fotokópie
- fyzické osoby , ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhradu preukázateľne ohrozila výživu žiadateľa 
alebo osôb na jeho výživu odkázaných.
Jeden poplatník môže čerpať len jeden druh zníženia poplatku.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady obce Nána na rok 2009 schválené uznesením OZ číslo 22/24112008. Poplatkové konanie 
začaté pred 1. januárom 2010 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 uznieslo dňa 24.11.2009 uznesením OZ číslo 35/24112009.
3.) Návrh VZN bol zverejnený dňa 5.11.2009 pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 
zák. č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ČI. VIII.
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010

Zuzana Matusková, starostka obce
Nána dňa 30.11.2009Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Nána
V Š E O B E C N É   Z Á V Ä Z N E    N A R I A D E N I E   O   M I E S T N Y C H   D A N I A C H   NA ÚZEMÍ OBCE NÁNA
č. 3/2010 na kalendárny rok 2010
§ 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nána , okrem dani z nehnuteľností , ktorú upravuje osobitné VZN o dani z nehnuteľností.
2. Obec Nána na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatok :
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
§ 2
D a ň   z a   p s a
1.) Sadzba dane
Ročná sadzba dane za psa v zmysle § 25 zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje nasledovne:
Sadzba dane za 1 psa držaného v rodinnom dome , prípade vo dvore alebo v záhrade činí 3,983 €.
V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.
2.) Oznamovacia povinnosť a platenie dane
V zmysle § 27 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto čl. má každý občan, ktorý je vlastníkom alebo držiteľom psa uvedeného v § 22 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku .
Platenie dane:
a) splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia
Prípadné zmeny, úhyn psa daňovník oznámi správcovi dane najneskôrdo 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti .
§ 3
D a ň   z a   u ž í v a n i e   v e r e j n é h o   p r i e s t r a n s t v a
1) Definovanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo správe obce.
2.) Predmet dane
Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva , ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za riadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, dočasné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule na verejnom priestranstve.
3.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo .
4) Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník písomne požiada o súhlas na užívanie verejného priestranstvapríslušnému obecnému úradu a to pri dočasnom užívaní verejného priestranstva najneskôr 1 deň pred začatím užívania verejného priestranstva a pri
uskladnení materiálu ( max. v trvaní 2 dní ) najneskôr v deň umiestnenia skládky.
5) Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
6) Sadzba dane
a.) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva umiestnenie zariadenie slúžiaceho na poskytovanie služieb a za umiestnenie stavebného a predajného zariadenia na verejnom priestranstve v celej obci sa platí za každý aj začatý
zastavaný / použitý / 1 m2 plochy denne 0,050 €.
b.) Daň za užívanie verejného priestranstva vyberie oproti potvrdenke príslušný pracovník Obecného úradu v Náne na základe vydania povolenia o užívaní verejného priestranstva.
7.) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
§ 4
Daň za ubytovanie
1.) Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné v ubytovacom zariadení ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby v ubytovacom zariadení.
2.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa na území obce ubytovacom zariadení odplatne ubytuje v takom zariadení, ktoré poskytuje služby v ubytovacom zariadení.
3.) Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
4) Sadzba dane
Sadzba dane je 0,232 €. za osobu a prenocovanie. Daň pre správcu vyberá a ručí za ňu platiteľ. Platiteľom je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje vlastné alebo prenajaté zariadenie, v ktorom sa poskytuje odplatné ubytovanie pre daňovníkov.
5.) Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa
Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane. Prípadné podstatné zmeny alebo zánik činnosti oznámi
do 30 dní odo dňa , kedy tieto skutočnosti nastali.
6.) Evidencia osôb, splatnosť dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom, pričom najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka odvedie správcovi dane za ubytovanie – obce Nána na jeho účet daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý štvrťrok bez výrubu dane platobným výmerom formou prevodu z účtu v peňažnom ústave , v hotovosti do pokladne správcu dane, potvrdením je vystavenie príjmového pokladničného dokladu alebo poštovou poukážkou.
§ 5
Daň za predajne automaty
1.) Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty , ktoré vydávajú tovar za odplatu.
2.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3.)Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov .
4.) Sadzba dane
- za jeden predajný automat a kalendárny rok činí 66,388 €.
5.) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
6.) Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane , alebo prevodom z účtu v
peňažnom ústave vo VÚB a.s. Nové Zámky , alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
§ 6
Daň za nevýherné hracie prístroje
1.) Predmet dane
a.)Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
b.)Nevýherné hracie prístroje sú:
- elektronické prístroje na počítačové hry
- mechanické prístroje ,elektronické prístroje
- automaty a iné zariadenia na zábavné hry
2.) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
3.) Základom dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4.) Sadzba dane
Za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok činí 66,388 €.
5.) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
6.) Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie. 
§ 7
Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daní sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daní obce Nána na rok 2009 schválené dňa 24.11.2008 uznesením OZ v Náne č. 22/24112008 . Miestne daňové konanie začaté pred 1 januárom 2010 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov .
2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach  na rok 2010 uznieslo dňa 24.11.2009 uznesením OZ číslo 35/24112009.
3) Návrh VZN bol zverejnený 5.11.2009 pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.3 zák. č.369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 8
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1 januára 2010.

Zuzana Matusková, starostka obce
Nána dňa 30.11.2009

Cenník za služby
OBEC NÁNA
Cenník služieb poskytovaných obcou platný pre rok 2010
Obec Nána , Obecné zastupiteľstvo v Náne sa v zmysle § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznieslo na tomto cenníku za služby poskytované obcou Nána
t a k t o :

Prenájom priestorov v Kultúrnom dome na ul. Madáchova č 32 ( hlavná sála s javiskom , vestibul s priestorom hlavného vchodu , sociálne zariadenie). 
Užívanie K.D. spoločenskými organizáciami registrovanými v obci je oslobodené od poplatkov.
Prenájom platí fyzická a právnická osoba , ktorá požiadala o prenájom .
a to nasledovne :
užívanie kultúrneho domu na 1 hodinu 10 €
užívanie kultúrneho domu na celý deň 100 €
prenájom na celý deň - príplatok za upratovanie 10 €
Príplatok za upratovanie sa neplatí v prípade , keď si nájomca zabezpečí svojpomocné upratovanie. 
Škody vzniknuté a zistené pri konanom podujatí hradí nájomca v plnom rozsahu.
Zapožičanie inventáru – taniere a príbory 0,03 €/ ks
Zapožičanie inventáru – poháre 0,02 €/ ks
Zapožičanie inventáru – obrusy 0,05 €/ks
( poznámka : alebo obrusy vrátiť čisté )
Poznámka: Pri znehodnotení inventáru sa účtuje nadobúdacia hodnota zničenej veci.
Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase platí fyzická a právnická osoba.
1. Za jedno vyhlásenie 2 €
Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií , smútočných oznamov.
Poplatok za užív. verej. priestranstva - predajné miesto 3 €
Poplatok za užívanie domu smútku 7 €
Poplatok za prenájom hrobového miesta 1 miestny hrob 8,50 € ( na 10 rokov )
Poplatok za prenájom hrobového miesta 2 miestny hrob 17 € ( na 10 rokov )
Poplatok za kopírovanie . Poplatok platí fyzická a právnická osoba.
1. za 1 – stranné kopírovanie formátu A4 0,10 € / strana
2. za 2 – stranné kopírovanie formátu A4 0,15 € / strana
3. za 1 – stranné kopírovanie formátu A3 0,20 € / strana
4. za 2 – stranné kopírovanie formátu A3 0,40 € / strana
Predaj smetných nádob. Poplatok platí fyzická a právnická osoba.
Predaj smetných nádob 15 € / ks
(Výmena smet. nádob 1 x za dva roky , prípade skoršej výmeny úhrada v plnej výške. )
Obecné zastupiteľstvo v Náne sa uznieslo na tomto cenníku služieb
poskytovaných obcou Nána dňa 24.11.2009 pod číslom uznesenia č. 35/24112009
a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010. 


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné