•  
  •  

2014

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2014
                                                           
       V Ś E O B E C N  E    Z Á V Â Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E    N Á N A
                                      O   D A N I   Z   N E H N U T E Ľ N O S T Í
                                                 na kalendárny  rok  2014
                                                         č. 1/2014                  

Obec  Nána  v súlade s ustanovením  § 6 ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom    zriadení    v   znení     neskorších     predpisov    a       ustanoveniami       §  7   ods.  4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4,§ 12  ods. 2 a 3 , § 16 ods. 2 a 3 § 17ods. 2,3,4 a 7 § 98, 98b ods. 5 §99e ods. 9 a §103 ods. 5   zákona   č.  582/2004    Z.z.  o   miestnych  daniach a miestnom poplatku za   komunálne    odpady   a   drobné  stavebné   odpady  v  znení   neskorších      predpisov u s t a n o v u j e
                                                                    § 1
                                                   Základné  ustanovenie
1/   Obecné  zastupiteľstvo v Náne  podľa  § 11 ods. 4 písm. d)  zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov  r o z h o d l o , že v nadväznosti  na  § 98 zákona č. 582/2004  Z.z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady  v znení neskorších predpisov z a v á dz a   s účinnosťou   od  1. januára  2014   d a ň    z    n e h n u t e ľ n o s t i . 

2/    Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky  určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce  Nána  v zdaňovacom období  roku  2014.

                                                  D A Ň   Z   P O Z E M K O V   
                                                               § 2
                                                           Sadzba dane
(1)   Správca  dane   určuje   pre   pozemky    na   území   obce   Nána  ročnú  sadzbu dane z pozemkov: 
  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - základom dane je hodnota pozemku  určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a   hodnoty    pôdy,   uvedenej    v   prílohe  č. 1 k zákonu. Ročná sadzba  dane je :  0,25 % ,
b) záhrady základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery  pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu. Ročná sadzba dane je : 0,50 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č.2 k zákonu. Ročná sadzba dane je :   0,50 %,
d) lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy rybníky s chovom rýb a ostatné hospo- dársky  využívané vodné plochy, základom dane je hodnota pozemku  zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ročná sadzba dane je :  0,25%,
e) stavebné  pozemky - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov  v  m2 a hodnoty pôdy  uvedenej   v   prílohe   č. 2  k  zákonu.

Ročná sadzba dane je 0,50 %.

                                                  D A Ň    Z O   S T A V I E B                 
                                                                   § 3 
                                                        Sadzba dane               
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Nána ročnú sadzbu dane zo stavieb za  každý  aj  začatý m2  zastavanej plochy
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu        
ročná sadzba dane je 0,060 eur 
b)  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné   hospodárstvo     
     stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb     
     na vlastnú  administratívu  ročná sadzba dane je  0,093 eur 
c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na  individuálnu  rekreáciu
      ročná sadzba dane je  0,232 eur
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
      alebo   používané  na  tieto  účely  postavené  mimo   bytových   domov  ročná   sadzba
      dane je 0,279 eur 

e) za priemyselné stavby stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  stavebníctvu, stavby
      využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb pre vlastnú administratívu -
      ročná sadzba dane je  0,531 eur  
f)  za stavby na ostatné podnikanie  a na  zárobkovú  činnosť, skladovanie  a  administratívu 
    súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ročná sadzba dane je 1,162 eur
g) za ostatné stavby  ročná sadzba dane je   0,199 eur

(2) Správca dane  určuje  pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
  za podlažie   0,050 eur za každé ďalšie podlažie  okrem  prvého  nadzemného  podlažia.

                                                      D A Ň   Z   B Y T O V
                                                                      § 4
                                                           sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Nána je 0,050 eur za každý aj začatý m2
  podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.                                    

                                                                       § 5
                                                              Zníženie dane

  (1) Správca dane  poskytuje zníženie dane
   a)  50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie  vo  vlastníctve  držiteľa  preukazu 
   občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé bývanie
   na základe  jeho žiadosti,
   b) od dane z pozemkov sú oslobodené na dobu 5 rokov pozemky s výnimkou pozemkov
   v  zastavanej  časti  obce, na  ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci  vykonávať  
   poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
   (2) Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne určenom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.  Na žiadosti o poskytnutie  zníženia  dane doručené po určenom termíne sa prihliada od nasledujúceho   zdaňovacie  obdobia.
 (3) Žiadosť o poskytnutie zníženia dane s priloženou fotokópiou preukazu ZŤP  podáva
   daňovník  iba raz pre všetky  nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov, v ktorých
   nastala   zmena  v  skutočnostiach   rozhodujúcich   pre   poskytnutie    zníženia       dane.
   Daňovníkovi  sa   zníženie  dane  poskytne  od  zdaňovacieho  obdobia nasledujúceho po
   zdaňovacom období,  v ktorom preukaz ZŤP obdržal.
(4)  Ak predmet zníženia dane je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa
poskytuje  iba   z  výšky  spoluvlastníckeho   podielu   pripadajúceho  na   daňovníka
oprávneného  uplatniť  zníženie dane.   


                                                                   § 6
                                           Vznik a zánik daňovej povinnosti 


   (1)    Daňová   povinnosť  vzniká  k 1. januáru kalendárneho roka   nasledujúceho   po   
    kalendárnom  roku,  v  ktorom   daňovník   nadobudol   nehnuteľnosť   do   vlastníctva
    a  zaniká  k  31.  decembru   kalendárneho   roka,  v   ktorom    daňovníkovi    zanikne
    vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti. Ak daňovník  nadobudne  vlastníctvo k nehnuteľnosti
   1. januára kalendárneho roka, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
  (2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru kalendárneho roka.

  (3) Na   zmeny   skutočnosti    rozhodujúcich   pre  daňovú   povinnosť,  ktoré  nastanú      
  v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  (4) V   prípade   nadobudnutia   vlastníctva  k nehnuteľnosti  vydražením   v   priebehu
  kalendárneho roka, daňová povinnosť  vzniká   prvým   dňom  mesiaca  nasledujúceho po mesiaci,v ktorom daňovník nadobudol  vlastníctvo k nehnuteľnosti.

                                                                   § 7 
                                                Prechodné ustanovenie     
(1) Daňové    konanie   začaté   pred  1. januárom   2014 sa  dokončí  podľa doterajších predpisov .
(2) Vznik a  zánik  daňovej  povinnosti,  ako  aj  práva  s tým   spojené,  pred účinnosťou  tohto všeobecne   záväzného  nariadenia   sa  posudzujú  podľa doterajších  predpisov.   

                                                                 § 8       
                                                Záverečné ustanovenia 
      (1)    Dňom účinnosti tohto  všeobecne záväzného  nariadenie o dani z nehnuteľnosti
  sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o daní z nehnuteľnosti na rok 2013 č. 1/2013   
  schválené uznesením  OZ  v Náne č. 27/10122012 zo dňa 10.12.2012.
( 2 ) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom  nariadení
 o dani  z  nehnuteľnosti   na   rok   2014   uznieslo    dňa 09.12.2013  uznesením
 OZ  číslo38/09122013
 (3)  Návrh  tohto  nariadenia bol v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zverejnený dňa 18.11.2013 pred
rokovaním obecného zastupiteľstva  v Náne.

                                                                 § 9
                                                             Účinnosť
(1) Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť 1. januára  2014. 

                                                                                        Zuzana Matusková
                                                                                             starostka obce

Vyvesené dňom 20.11.2013

Zvesené dňom  06.12.2013

 Vyhlásené dňa 10.12.2013

 


                                                                     
VŠEOBECNE ZÁVÂZNÉ NARIADENIE OBCE NÁNA
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY na kalendárny rok 2014
č. 2/2014

Obec Nána v súlade s  ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1,2,3,4,5,6 , § 77 až § 83 a § 103, ods. 1 a 2 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o  miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov u s t a n o v u j e
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Náne podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti
na zákon NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
(2) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady, okrem elektroodpadov , ktoré vznikajú na území obce Nána.
Poplatky spravuje obec a sú príjmom jeho rozpočtu.
§2
Poplatník
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
(2) Poplatníkom je:
a) fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt , nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania,
d, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby, platí poplatok
za komunálne odpady podľa počtu prenocovaní ubytovanej fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení a za podmienky , že ide o odplatné poskytnutie ubytovania.
3.) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 ) písm. a ) žije v spoločnej domácnosti
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich.
4) Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

§3
Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1) Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na vecne príslušnom oddelení
Obecného úradu v Náne do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti , ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2) Poplatník v ohlásení uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“ ) ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods.2 písm. b),c) a d) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za
ktoré mu vzniká poplatková povinnosť,
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatník podľa § 2 ods.4
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, doklady ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
3) Poplatník je oprávnený podať ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená, a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto
skutočnosti.


Čl.II
§4
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň najmenej 0,007 eur a najviac
0,110 eur za osobu a kalendárny deň , ak v obci nie je zavedený množstvový zber .
(2) Sadzba poplatku za osobu na kalendárny rok a kalendárny deň sa stanovuje vo výške
0,055 eur za osobu a kalendárny deň (právnická osoba - podnikateľ )
(2) Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 0,50 eur
(fyzická osoba ).

§5
Oslobodenie od poplatkov a zníženie poplatku
1.) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov
a) že sa v  určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí – poplatník
doloží potvrdenie o pobyte v zahraničí, čestné prehlásenie o prechodnom pobyte mimo
svojho trvalého bydliska,
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní – poplatník doloží čestné prehlásenie o neužívaní nehnuteľnosti,
2) V rámci zmiernenie alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec poplatok odpustiť.
3) O zníženie alebo odpustenie poplatku môže požiadať
a) osoba študujúca mimo obce, na základe predloženého potvrdenia o návšteve
školy a študentského domova mládeže, resp. potvrdenia o návšteve denného štúdia
na vysokej škole,
b) držiteľ preukazu ZŤP ZŤP/S na základe predloženia jeho fotokópie,
c) fyzická osoba, u ktorej by výška vyrubeného poplatku a jeho úhradu preukázateľne
ohrozila výživu žiadateľa alebo ním vyživovaných osôb.
4) Jeden poplatník môže čerpať len jeden druh zníženia poplatku.
5) Písomná žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku zasielajú správcovi poplatku
právnické osoby a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp.
do dňa zročnosti splátky poplatku.

Čl. III
§ 6
Prechodné ustanovenia
Poplatkové konanie začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa doterajších
predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.

§ 7
Záverečné ustanovenia
1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzne
nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Nána na rok 2013 schválené uznesením OZ číslo 27/10122012
zo dňa 10.12.2012.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady
na rok 2014 uznieslo dňa 09.12.2013 uznesením OZ číslo 38/09122013
3. ) Návrh VZN bol zverejnený dňa 18.11.2013 pred rokovaním obecného
zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 369/1992 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 8
Účinnosť
1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

Zuzana Matusková
starostka obce

Vyvesené dňom 20.11.2013

Zvesené dňom 06.12.2013

Vyhlásené dňa 10.12.2013

 

                                                                        
V Š E O B E C N É    Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E    O B C E    N Á N A
O  M I E S T N Y C H   D A N I A C H  na kalendárny rok 2014
č. 3/2014

Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

Čl. I
§ 1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nána , okrem dani z nehnuteľností , ktorú upravuje osobitné všeobecne
záväzné nariadenie obce Nána o dani z nehnuteľností.

§ 2
Druhy miestnych daní
Obec Nána na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky
a) daň za psa,
a) daň za užívanie verejného priestranstva,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,

§ 3
Daň za psa
(1) Sadzba dane za jedného psa držaného v  rodinnom dome, vo dvore alebo v záhrade je 4 eur.V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.
(2) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
(3) Zmeny v daňovej povinnosti alebo úhyn psa oznámi daňovník správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti .

§ 4
Daň za  užívanie verejného  priestranstva
(1)Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve alebo správe obce.
(2) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva , ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za riadenia lunaparku a iných atrakcií
umiestnenie skládky, dočasné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo
tabule na verejnom priestranstve.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo .
(4) Daňovník písomne požiada obecný úrad o súhlas na užívanie verejného priestranstva
a to pri dočasnom užívaní verejného priestranstva, najneskôr jeden deň pred začatím
užívania verejného priestranstva a pri uskladnení materiálu ( max. v trvaní 2 dní ),
najneskôr v deň umiestnenia skládky.
(5) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb a za umiestnenie stavebného a predajného zariadenia na verejnom
priestranstve v obci sa platí za každý aj začatý 1 m2 plochy 0,050 eur denne.
(7) Daň za užívanie verejného priestranstva vyberie oproti potvrdenke príslušný pracovník Obecného úradu v Náne na základe vydania povolenia o užívaní verejného priestranstva.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a  zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.

§ 5
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane je odplatné za ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá na území obce poskytuje služby v ubytovacom zariadení.
(3) Základom dane je počet prenocovaní ubytovanej osoby v ubytovacom zariadení.
(4) Sadzba dane je 0,232 eur za jednu ubytovanú osobu a prenocovanie.
Daň pre správcu vyberá od ubytovanej osoby a  ručí za ňu daňovník.
(5) Daňovník začatie činnosti prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámi správcovi dane pre účel registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania ubytovacieho zariadenia.
Zmeny alebo zánik činnosti oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
(6) Daňovník je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o  poskytovaní ubytovania,
pričom najneskôr do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka odvedie správcovi dane daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý kalendárny štvrťrok.

§ 6
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za sú prístroje a automaty , ktoré vydávajú tovar za odplatu.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov .
(4) Sadzba dane za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok je 66,38 eur.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacie obdobia.
(7) Daňovník oznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
(8) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane , alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave vo VÚB a.s. Nové Zámky , alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.

§ 7
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
(2) Za nevýherné hracie prístroje sa považujú
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje ,elektronické prístroje,
c) automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,38 eur.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.

Čl. II
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1) Miestne daňové konanie začaté pred 1 januárom 2014 sa dokončí podľa
doterajších predpisov.
(2) Vznik a  zánik daňovej povinnosti a  práva s  tým spojené vzniknuté
do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších
predpisov .

§ 9
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce
Nána sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach obce Nána na rok
2013 schválené dňa 10.12.2012 uznesením OZ v Náne č. 27/10122012.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o  miestnych daniach na rok 2014 uznieslo dňa 09.12.2013 uznesením
OZ číslo 38/09122013
(3) Návrh VZN bol zverejnený 18.11.2013 pred rokovaním obecného zastupiteľstva
v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 369/1992 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

§ 10
Účinnosť
(1.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1 januára 2014.

Zuzana Matusková
starostka obce

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 20.11.2013
 
Dátum zvesenia návrhu VZN: 06.12.2013

Vyhlásené dňa 10.12.2013

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné